Donderdag: Hemelse gaven

Bijbeltekst

Statenvertaling

Efeze 4

1. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; 2. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; 3. U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 4. Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; 5. Een Heere, een geloof, een doop, 6. Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 7. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 8. Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 9. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? 10. Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. 11. En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 13. Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 15. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16. Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

Uitleg

In de hemel zit Christus en bestuurt Hij de hele wereld. Maar in het bijzonder zorgt Hij voor Zijn Kerk. Hij zit daar als het Hoofd van Zijn Kerk. Het is tot troost van alle leden van die ene Kerk. Christus, het Hoofd, is door lijden tot heerlijkheid gegaan. Alle leden van Zijn lichaam zullen eens volgen. Het lijden kan zwaar zijn, maar de toekomst is zeker. Christus heeft de weg gebaand. Is dat ook jouw troost?

Vanuit de hemel geeft Christus de mensen Zijn gaven. Na Zijn hemelvaart heeft Hij de Heilige Geest gezonden. Door de Heilige Geest geeft Hij gaven aan de gemeente. Dit komt vooral naar voren in de ambten. Paulus noemt apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Hun werk is hen door Christus opgelegd en is gericht op de gemeente. De Heere gebruikt deze mensen tot uitbreiding en opbouw van de gemeente. Christus wil niet dat er een stilstand is in het leven van de genade. Zijn kinderen moeten opgebouwd en toegerust worden. Petrus wijst er ook op: Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3:18).

Het kennen en dienen van de Heere gaat samen met een groei in het geloof. Het is wel een wonderlijke groei: Christus wordt groter en de mens wordt kleiner. En eens zal het volmaakt zijn: Christus alles en in allen!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Christus verhoogd

In Zondag 19 worden de laatste twee trappen van Christus’ verhoging besproken: het zitten aan Gods rechterhand en Zijn wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen. Alle andere...

Woensdag: Vol van eer

In de hemel zit Christus op de ereplaats, aan de rechterhand van Zijn Vader. Na de hemelvaart heeft Hij Zijn plaats daar ingenomen en Hij blijft daar tot aan Zijn wederkomst. Hij ontvangt er...

Donderdag: Hemelse gaven

In de hemel zit Christus en bestuurt Hij de hele wereld. Maar in het bijzonder zorgt Hij voor Zijn Kerk. Hij zit daar als het Hoofd van Zijn Kerk. Het is tot troost van alle leden van die ene...

Vrijdag: Beschermen en bewaren

In de middeleeuwen waren er leenheren. Zij moesten hun onderdanen beschermen in gevaar. Een boer gaf een deel van zijn verantwoordelijkheid en inkomst aan de leenheer, in ruil voor bescherming....

Zaterdag: Onverwachts verwacht

Verwacht je Christus? Hij komt. Onverwachts zullen de bazuinen klinken en zal de stem van de aartsengel gehoord worden. Dan zal Jezus verschijnen op de wolken van de hemel. Hij zal komen als een...

Zondag: Dezelfde

Het is geen onbekende Jezus Die terug zal komen. De engelen zeiden het tegen de discipelen: Deze Jezus zal komen. De Jezus, Die wederkomt om te oordelen, is Dezelfde als Die geboren is uit...

Maandag: Om te oordelen

Iedereen zal geoordeeld worden. Niet op basis van hoe je je voordoet aan anderen, maar op basis van wie je bent. De ogen van de Rechter zien de bodem van je hart. Al je daden zijn bij Hem...