Donderdag: Maar nu!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 3

21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25. Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26. Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Uitleg

Zo begint Paulus het gelezen gedeelte: Maar nu... En daarmee maakt Paulus een tegenstelling. Hij stelt het één tegenover het ander. Dat andere is kort en goed: onze verlorenheid in onszelf.

Paulus zegt daarin Romeinen 3 verschrikkelijke dingen over: Er is niemand rechtvaardig... Er is niemand die God zoekt... De hele wereld is verdoemelijk voor God. Laat dat maar goed tot je doordringen en je weet het: Wij... voor God rechtvaardig? Wij... erfgenamen van het eeuwige leven? Het lijkt er niet op! Wij hebben allen gezondigd en derven (dat is missen) de heerlijkheid van God.

Maar nu...! Maar nu...! Dat klinkt als een machtige triomfkreet. Een triomfkreet vol evangelie. Tegenover onze verlorenheid stelt Paulus het heilswerk van Jezus Christus en het zoenoffer dat Hij bracht. En dat is voor de Heere zo volkomen dat zondaren in de dood van Christus verzoening mogen vinden. En door het geloof in Hem gerechtvaardigd worden.

En daar is Paulus zo door gegrepen dat hij het heel de wereld laat weten: Maar nu... nú worden zondaren uit genade rechtvaardig, door de verlossing die in Christus Jezus is. Laten alle verslagen harten en aangevochten gewetens dan opzien naar het kruis van Golgotha om het Paulus na te zeggen: Maar nu...!

(Her)ken jij jezelf als zondaar voor God? Denk eerlijk over je hart en leven na en onderzoek waarin je afwijkt van Gods beeld.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Zonde

Er wordt wel eens beweerd, dat er geen besef meer is van zonde en schuld. Maar dat is toch niet zo. De kranten staan vol over vergelding en verzoening, daders en slachtoffers. Wat wel waar is:...

Woensdag: De bron van zonde

Maakt het Jezus niet uit, of we al dan niet leven volgens bepaalde regels? Misschien hebben de discipelen dat gedacht en vraagt Petrus daarom uitleg (vers 15). Dan maakt Jezus duidelijk dat Hij...

Donderdag: Maar nu!

Zo begint Paulus het gelezen gedeelte: Maar nu... En daarmee maakt Paulus een tegenstelling. Hij stelt het één tegenover het ander. Dat andere is kort en goed: onze verlorenheid in...

Vrijdag: Een nieuw begin

Het was de profeet Jesaja die namens God al mocht profeteren: Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (Jesaja 65: 17). Die belofte van God wordt nu werkelijkheid. De eerste hemel en...

Zaterdag: Gods oplossing tot herstel van relatie

Als er gesproken wordt over verzoening is er sprake van twee partijen die in onenigheid met elkaar leefden. En dat lag niet aan de Heere. Wij zijn het die in opstand kwamen tegen Zijn gezag, die...

Zondag: Zonde belijden, vergeving ontvangen

Veel mensen nemen de zonde niet serieus. Ze zeggen: ‘Ach, iedereen maakt wel eens een foutje.’ Of ze denken: niet zeuren, niemand is perfect. Gods Woord spreekt veel dieper over...

Maandag: De zonde doden

Wie leeft in de vreugdevolle verwachting van Jezus’ komst wordt niet onverschillig voor het leven hier en nu. Integendeel, de Heere roept ons om nu ook daadwerkelijk te leven uit het...