Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 16

25. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. 26. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. 27. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren. 28. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier. 29. En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten; 30. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? 31. En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Uitleg

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods knechten met een kapotgeslagen rug in d gevangenis van Filippi. Wat een onbegrijpelijke weg. Paulus en Silas redeneren echter niet, maar gaan Gode lof zingen. De Heere heeft ook een bedoeling met deze weg. De stokbewaarder zal worden toegebracht. Door een aardbeving wordt de kerker bewogen en gaan de deuren van de gevangenis open. In grote wanhoop wil de stokbewaarder de hand aan zichzelf slaan. Het is op dat ogenblik dat Paulus hem toeroept: Doe uzelf geen kwaad. De man vraagt bevend wat hij moet doen. Paulus roept op tot het geloof in de Heere Jezus Christus.

Wellicht vinden wij dat Paulus wel er vlug spreekt over het geloof in Jezus Christus. Moet deze man niet eerst gewezen worden op de wet en niet eerst worden bekendgemaakt met zijn zonden? Laten we echter niet vergeten dat deze man zich in de uiterste wanhoop bevindt. En in zo’n situatie helpen alleen de krachtigste middelen. Onmiddellijk en direct wijst Paulus op de grondslag van de zaligheid. Geloven in Christus; het vertrouwen stellen op Hem in Wiens lippen genade is uitgestort.

Dat geloven doet een mens van nature niet. Daarvoor is in het natuurlijke hart geen plaats. Het natuurlijk hart vertrouwt op zichzelf en op mensen, maar niet op God. In de grote nood van deze man schenkt de Heilige Geest hem dat ware geloof. Door dat geloof is hij behouden. Dat geloof klemt zich vast aan Christus. Dat geloof behaalt de overwinning op de zonde en de dood. Rampzalige mensen worden door dat geloof behouden. Zalig is hij die geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De boodschapper van het Evangelie

Cornelius is een Romeinse hoofdman. Hij is godzalig en vreest God (vers 2). Hij is ook een biddende man. Een bijzonder ontmoeting valt deze man ten deel. Een engel van God komt tot hem in een...

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht...

Donderdag: De grond van behoud

Paulus en Barnabas hebben het Evangelie gepredikt. Eerst zijn ze naar de Joden gedaan. Deze worden echter met nijdigheid vervuld (vers 45). De heidenen horen ook Gods Woord. Met blijdschap en...

Vrijdag: De gemeente versterkt en vermaand

Paulus en Barnabas hebben in Lystre, Ikonium en Antichië het Woord van God gepreekt. Er is in deze steden een gemeente ontstaan, die zij na enige tijd opnieuw bezoeken. De gemeente wordt...

Zaterdag: Een nuttige les

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de...

Zondag: De kracht van de prediking

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter...

Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods...