Vrijdag: Paas-actie

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 28

6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 7. En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

Uitleg

Rondom Pasen slaan de reclamemakers ons om de oren met allerlei Paasacties die we schijnbaar echt niet mogen missen: aanbiedingen, verkoopshows en dagtripjes. De engelen bewegen ons tot een ander soort Paasactie! Namelijk: in antwoord op het evangelie zélf in beweging komen.

We laten de opstandingsboodschap toch niet passief over ons heenkomen om vervolgens werkeloos toe te kijken? Drie opdrachten klinken: 1. Kom en zie waar Hij gelegen heeft. Overtuig je persoonlijk van het lege graf en van de waarheid van het opgeschreven Paasevangelie. Het is geloofwaardig! 2. Ga en vertel het Zijn discipelen!

De Paasboodschap is troost voor verslagen en verdrietige geloofsgenoten: vermaan en vertroost elkaar met deze woorden: Mijn ziel, wat treurt ge dus verslagen? Christus is opgestaan! Zullen we elkaar daarmee bemoedigen? 3. Zoals vers 7b en vers 10 zeggen: Naar Galilea, daar zult u de Levende Christus zien en ontmoeten.

Wat zou voor ons, vandaag, de ontmoetingsplek van de belofte kunnen zijn? Het geopende Woord en de samenkomst van de gemeente! Het geloof komt toch voort uit het horen van Gods boodschap? De belofte is: wie Hem zoekt, zál Hem vinden, zal Hem leren kennen! Hij leeft immers…

Zie daar: Paasactiviteiten die je echt niet mag missen!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een certificaat van echtheid

Er staan dingen in het evangelie die vreemd lijken, maar een zegen blijken. Dit tekstgedeelte bijvoorbeeld lijkt slechts een relaas over het ongeloof van de overpriesters en farizeeërs....

Woensdag: Indrukwekkend

Een grote aardbeving kondigt een ingrijpend gebeuren aan. De hemel breekt door onze geluidsbarrière: een engel daalt af naar de aarde, komt naar het graf, wentelt de steen weg en gaat...

Donderdag: Zaak van leven en dood

Zie je dat wonderlijke patroon in Mattheüs 27 en 28? Christus sterft en heiligen worden opgewekt uit de dood (27: 52). Christus wordt tot leven gewekt en vijanden worden als doden (28:...

Vrijdag: Paas-actie

Rondom Pasen slaan de reclamemakers ons om de oren met allerlei Paasacties die we schijnbaar echt niet mogen missen: aanbiedingen, verkoopshows en dagtripjes. De engelen bewegen ons tot een...

Zaterdag: Vrees en grote blijdschap

Hier klinkt de echo van Kerst: vrees en grote blijdschap! Dat typeert de reactie van Gods volk als de hemel opengaat. Dat weerspiegelt Wie God is: Vrees omdat Hij ontzagwekkend groot is! Grote...

Zondag: Sterk staaltje

Vóór Pasen had iemand nog kunnen denken dat de oudsten echt niet wisten Wie Jezus was. Nu wordt duidelijk dat ze niet in Hem wíllen geloven! De soldaten komen als...

Maandag: Meet & greet met de Koning

Veel mensen zouden graag eens een korte ontmoeting hebben (meet & greet) met een beroemdheid. Soms maakt zo iemand daar, tegenstribbelend, wat tijd voor vrij. De discipelen hebben hier een...