Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 13

1. En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus. 2. En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 3. Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. 4. Dezen dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af tot Seleucie, en van daar scheepten zij af naar Cyprus. 5. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. 6. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij een zekeren tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus; 7. Welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandigen man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het Woord Gods te horen. 8. Maar Elymas, de tovenaar (want alzo wordt zijn naam overgezet), wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren. 9. Doch Saulus (die ook Paulus genaamd is), vervuld met den Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: 10. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? 11. En nu zie, de hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten leiden. 12. Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren.

Uitleg

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht tot aan de het einde der aarde. De Heere Jezus heeft dat gezegd tegen Zijn discipelen: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb (Mattheüs 28:19).

In Antiochië is een gemeente ontstaan. Door de prediking van het Woord en de werking van Gods Geest zijn zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. We lezen zelfs dat een groot getal geloofde en zich bekeerde tot de Heere (Handelingen 11: 21). Deze gemeente verstaat ook haar dure plicht. De gemeente is geroepen om ook anderen bekend te maken met het Evangelie. De gemeente is gelovig werkzaam met de bevelen en beloften van God. Vasten en bidden wordt in de gemeente beoefend. In heilige toewijding en afzondering wordt gesmeekt aan Gods genadetroon. De zaak van het Evangelie ligt deze mensen na aan het hart. De Heere hoort het geroep. De Heilige Geest gaat spreken. Paulus en Barnabas moeten worden afgezonderd tot het werk waartoe de Heere hen geroepen heeft.

Wat een beschamend voorbeeld geven deze mensen in Antiochië. De zaak van de zending bracht hen op de knieën. Zijn wij daar ook op déze manier mee bezig? Het is goed als we aandacht en geld besteden aan de zending. Maar beter en uitnemender is gebed. De begeerste naar de komst van Gods Koninkrijk heeft de Heere opgedragen aan Zijn kerk: Uw Koninkrijk kome. Klinkt dat verlangen ook door in jouw gebed? En zou de Heere misschien ook jou daarvoor dienstbaar willen stellen?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De boodschapper van het Evangelie

Cornelius is een Romeinse hoofdman. Hij is godzalig en vreest God (vers 2). Hij is ook een biddende man. Een bijzonder ontmoeting valt deze man ten deel. Een engel van God komt tot hem in een...

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht...

Donderdag: De grond van behoud

Paulus en Barnabas hebben het Evangelie gepredikt. Eerst zijn ze naar de Joden gedaan. Deze worden echter met nijdigheid vervuld (vers 45). De heidenen horen ook Gods Woord. Met blijdschap en...

Vrijdag: De gemeente versterkt en vermaand

Paulus en Barnabas hebben in Lystre, Ikonium en Antichië het Woord van God gepreekt. Er is in deze steden een gemeente ontstaan, die zij na enige tijd opnieuw bezoeken. De gemeente wordt...

Zaterdag: Een nuttige les

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de...

Zondag: De kracht van de prediking

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter...

Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods...