Woensdag: Ik heb gezondigd

Bijbeltekst

Statenvertaling

2 SamuŽl 24

15. Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israel, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen. 16. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem, om haar te verderven, berouwde het den HEERE over dat kwaad, en Hij zeide tot den engel, die het verderf onder het volk maakte: Het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des HEEREN nu was bij den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. 17. En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak tot den HEERE, en zeide: Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns vaders huis. 18. En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga op, richt den HEERE een altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. 19. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de HEERE geboden had. 20. En Arauna zag toe, en zag den koning en zijn knechten tot zich overkomen; zo ging Arauna uit, en boog zich voor den koning met zijn aangezicht ter aarde. 21. En Arauna zeide: Waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: Om dezen dorsvloer van u te kopen, om den HEERE een altaar te bouwen, opdat deze plage opgehouden worde van over het volk. 22. Toen zeide Arauna tot David: Mijn heer de koning neme en offere, wat goed is in zijn ogen; zie, daar de runderen ten brandoffer, en de sleden en het rundertuig tot hout. 23. Dit alles gaf Arauna, de koning, aan den koning. Voorts zeide Arauna tot den koning: De HEERE uw God neme een welgevallen in u! 24. Doch de koning zeide tot Arauna: Neen, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor den prijs; want ik zal den HEERE, mijn God, niet offeren brandofferen om niet. Alzo kocht David den dorsvloer en de runderen voor vijftig zilveren sikkelen. 25. En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israel opgehouden.

Uitleg

David heeft het volk laten tellen. Dat was niet nodig, want er was geen oorlogsdreiging. Hij had juist alle vijanden overwonnen. Maar hij wilde weten hoe machtig hij was. Het was dus pure hoogmoed. Er sprak niet uit dat hij vertrouwde op de Heere.

Joab had nog gewaarschuwd, maar David wilde dat het toch gebeurde. Toen kwam de profeet en bestrafte hem namens de Heere. Wat werd David toen bang voor Gods straf. En inderdaad, de straf kwam. Er kwam een verschrikkelijke ziekte: pestilentie.

En dan belijdt David aan de Heere: ‘Zie ik, ik heb gezondigd.’ Hij zegt: ‘Niet die arme mensen, maar ik ben de schuldige.’ Enerzijds was dat ook zo. Maar anderzijds werd het volk ook gestraft vanwege hun opstandige houding tegen de Heere in de tijd van Absalom. Dat was nog maar kort geleden. Maar David voelt het heel diep en belijdt het oprecht: ‘Ik heb gezondigd.’ Er is smart en diep berouw in zijn ziel. Hij buigt hartelijk als schuldig zondaar voor de heilige God.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De farizeeŽr en de tollenaar

 

Twee mensen gaan naar de tempel. Om te bidden. De een ziet bij zichzelf veel goede dingen. En daarvoor dankt hij God. Want het is ook niet niks at hij niet werelds leeft. Daarvoor...

Woensdag: Ik heb gezondigd

David heeft het volk laten tellen. Dat was niet nodig, want er was geen oorlogsdreiging. Hij had juist alle vijanden overwonnen. Maar hij wilde weten hoe machtig hij was. Het was dus pure...

Donderdag: Berouw

Achab heeft weer erg gezondigd. Hij heeft Naboth laten doden. Naboth was God meer gehoorzaam dan koning Achab. Daar kon Achab niet tegen. Toen moest Naboth gedood worden. Dat heeft Izebel...

Vrijdag: Door genade vrijgesproken

Een verschrikkelijke zondaar was die moordenaar. Zo iemand hoort zwaar gestraft te worden. Soms is bij ons de rechtspraak te slap. Maar de Romeinen handhaafden het recht. Ook deze moordenaar...

Zaterdag: Een Mens zonder zonden

Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen? Ja, alle mensen. Zelfs pasgeboren kinderen hebben erfzonde. Ja, maar niet iedereen voelt zich zondaar. Dat is wel zo, maar toch is het waar. Omdat Gods...

Zondag: Vergeving van zonden

Deze regel komt uit het allervolmaakste gebed. De Heere Jezus heeft in het Onze Vader gegeven als een voorbeeld voor een goed gebed. Dagelijks moeten we vragen of de Heere ons de zonden wil...

Maandag: Verlost van de zonde

Paulus is een oprecht kind van God. Krachtig is hij tot God bekeerd. Je mag hem gerust een groot gelovige noemen. Zelf schrijft hij dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij door het geloof vrede...