Zaterdag: Een nuttige les

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 16

1. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader; 2. Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium. 3. Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. 4. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. 5. De Gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. 6. En als zij Frygie, en het land van Galatie doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azie te spreken. 7. En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynie te reizen; en de Geest liet het hun niet toe. 8. En zij, Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. 9. En van Paulus werd in den nacht een gezicht gezien: er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonie, en help ons. 10. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonie te reizen, besluitende daaruit, dat ons de Heere geroepen had, om denzelven het Evangelie te verkondigen. 11. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace, en den volgende dag naar Neapolis. 12. En van daar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonie, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. 13. En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.

Uitleg

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de geschiedenis die in dit hoofdstuk is opgeschreven.

Paulus wil naar Azië (het zuiden) te gaan (vers 6). Daar lag de grote stad Efeze. De Heilige Geest verhindert dit voornemen. Dan probeert Paulus naar Bithynië (het noorden) te gaan. Ook dat staat de Heere niet toe. Uiteindelijk komt Paulus in de kuststad Troas terecht. Menselijkerwijs kan hij nu geen kant meer op. Het loop helemaal vast. Het gaat helemaal anders dan Paulus had gedacht.

De Heere leidt altijd in onbegrepen wegen. Als Gods kinderen kennen dat in hun leven. Het volk Israël kwam na de uittocht uit Egypte voor de Rode Zee terecht. Abram moet vele jaren verkeren in Kanaän, terwijl Sara geen kind vna de Heere ontvangt. Steeds weer brengt de Heer Zijn kinderen in de onmogelijkheid.

Dit is een zeer nodige en nuttige les voor God kinderen. Op deze plaats leren ze wanhopen aan hun eigen inzichten en krachten. Steeds moet geleerd worden: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Van de mens is nooit meer iets goeds te verwachten. Alleen werkzame genade brengt Gode aangename vruchten voort. Kennen wij ook die plaatsen, waar het onmogelijk wordt en is aan onze kant? Leerden wij al wanhopen aan onszelf?

Deze plaats is ook een heerlijke plaats. In de onmogelijkheid komt er namelijk plaats voor de mogelijkheid en de ruimte vanuit God. Steeds weer moeten zondige mensen daarop gewezen worden. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God (Lukas 18:27).

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De boodschapper van het Evangelie

Cornelius is een Romeinse hoofdman. Hij is godzalig en vreest God (vers 2). Hij is ook een biddende man. Een bijzonder ontmoeting valt deze man ten deel. Een engel van God komt tot hem in een...

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht...

Donderdag: De grond van behoud

Paulus en Barnabas hebben het Evangelie gepredikt. Eerst zijn ze naar de Joden gedaan. Deze worden echter met nijdigheid vervuld (vers 45). De heidenen horen ook Gods Woord. Met blijdschap en...

Vrijdag: De gemeente versterkt en vermaand

Paulus en Barnabas hebben in Lystre, Ikonium en Antichië het Woord van God gepreekt. Er is in deze steden een gemeente ontstaan, die zij na enige tijd opnieuw bezoeken. De gemeente wordt...

Zaterdag: Een nuttige les

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de...

Zondag: De kracht van de prediking

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter...

Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods...