Zaterdag: Petrus vist

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 5

1. En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth. 2. En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten. 3. En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip. 4. En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. 5. En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. 7. En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. 8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieen van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens. 9. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden; 10. En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen. 11. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.

Uitleg

Psalm: 73: 13

Zoals ze van Petrus gewend zijn neemt hij ook vandaag het initiatief: “Ik ga vissen!” De discipelen, die al dagenlang doorbrengen zonder hun Meester in het midden, volgen hem naar buiten. Er moet brood op de plank komen. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Krachtig duwen ze de vissersboot los van de bodem van het meer. Al snel komen ze in dieper water. Terwijl de avond valt, laten ze voor het eerst de netten zakken. Het grote wachten is begonnen. Om de paar uur halen ze de netten op. Hoopvol trekken ze het binnenboord. De hele nacht vangen ze echter niets. Helemaal niets. ’s Morgens varen ze teleurgesteld naar de kant. Daar wacht hen een Man op. “Hebben jullie ook wat broodbeleg, wat toespijs?” Ze schudden het hoofd. Vervolgens krijgen ze de Vreemde opdracht om het net nogmaals in zee te gooien, maar dan aan de rechterzijde van het schip. Wanneer ze het even later ophalen is het niet meer te houden. Boordevol vissen. Op dat moment realiseert Petrus zich met Wie ze van doen hebben. “Het is de Heere!” Blij springt hij overboord. Zo snel mogelijk haast hij zich naar de kant, naar zijn Meester. Even later trekt hij het net op het strand, met 153 vissen. Ooit sprak Jezus tegen de discipelen: “Ik zal u vissers van mensen maken.” Jezus gaat hen verlaten; en zij moeten gaan mensenvissen. Het net moet over de andere boeg. Zoals Jezus hen riep, zo roept Hij ook jou. Gehoorzaam je Zijn stem? Hij staat Zelf in voor Zijn vangst.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Simon wordt Petrus

Psalm: 84: 3

“Wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus!” Enthousiast valt Andreas bij zijn broer Simon met de deur in huis. Hij is er...

Woensdag: Petrus gelooft

Psalm: 95: 1

“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Voor Petrus is het klip en klaar, natuurlijk is Jezus de Zoon van God! Zoals altijd reageert Petrus als...

Donderdag: Petrus overschat zichzelf

Psalm: 141: 3

“Ik zal mijn leven voor U zetten!” Oei, wat blaast Petrus hoog van de toren. Terwijl de Zoon van God Zelf aangeeft dat niemand hem kan volgen in Zijn...

Vrijdag: Petrus liegt

Psalm: 40: 6

Petrus ontkent, ontkent en ontkent. Drie keer. Nee, hij kent Jezus van Nazareth niet. Hij was al helemaal geen discipel van Hem. Hij heeft niets met Hem te maken. Met klem...

Zaterdag: Petrus vist

Psalm: 73: 13

Zoals ze van Petrus gewend zijn neemt hij ook vandaag het initiatief: “Ik ga vissen!” De discipelen, die al dagenlang doorbrengen zonder hun Meester in het...

Zondag: Petrus belijdt liefde

Psalm: 73: 12

Drie keer loog Petrus publiekelijk. Iedereen kon het horen, hij deed het openbaar. Drie keer laat Christus hem daarom publiek uitspreken dat hij de Zaligmaker liefheeft....

Maandag: Petrus preekt

Psalm: 145: 5

Een mensenmassa verzamelt zich op het tempelplein. Het is Pinksteren, het Loofhuttenfeest doet Jeruzalem bruisen van vreugde. Jaarlijks herdenken de Joden op die manier de...