Zondag: De kracht van de prediking

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 16

14. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. 15. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons. 16. En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. 17. Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen. 18. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure. 19. Als nu de heren van dezelve zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, en trokken hen naar de markt voor de oversten. 20. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. 21. En zij verkondigen zeden, die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op; en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geselen. 23. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou. 24. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnensten kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. 25. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

Uitleg

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter ook erg eenvoudig. Het is niet door kracht noch door geweld, maar door Gods Geest dat het geschiedt. De Heere werkt wonderlijk, eenvoudige en duidelijk. Dat blijkt wel uit de bekering van Lydia. Het gesloten hart van Lydia wordt, onder de prediking van Paulus, door God Geest geopend. In de kerk, onder de prediking, wordt Lydia stilgezet.

Op de Pinksterdag worden er onder de prediking van Petrus drieduizend door Gods Geest wederom geboren. Paulus schrijft in de Romeinenbrief: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Romeinen 10: 17). Het middel waardoor de Heilige Geest werkt, is de verkondiging van het Woord van God.

Daarom moeten we altijd in de kerk zijn als er dienst is. Wat zal een ten onrecht verzuimde kerkdienst eenmaal tegen je getuigen. Die dienst had de Heere kunnen gebruiken. Wat erg ook, als er tijdens weekdiensten en dankdag- en biddagdienst een slechte opkomst is naar God huis. Dan versmaden velen de door God gegeven middelen.

Wat een wonder is het, als de Heere Zijn Woord wil gebruiken. Als de wet wordt gebonden op je ziel. Dan zit je aangeslagen te huilen in de kerk. Als het oordeel wordt geboodschapt over de zonde, dan stem je daarmee in. Maar wat is het dan ook een wonder, dat God nog genade laat prediken voor schuldigen. Dan krijgen verloren mensen voedsel en onderwijs in het huis van God. Dan is dat de beste plaats op heel de wereld. Heb jij zo’n plaats in het huis van God?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De boodschapper van het Evangelie

Cornelius is een Romeinse hoofdman. Hij is godzalig en vreest God (vers 2). Hij is ook een biddende man. Een bijzonder ontmoeting valt deze man ten deel. Een engel van God komt tot hem in een...

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht...

Donderdag: De grond van behoud

Paulus en Barnabas hebben het Evangelie gepredikt. Eerst zijn ze naar de Joden gedaan. Deze worden echter met nijdigheid vervuld (vers 45). De heidenen horen ook Gods Woord. Met blijdschap en...

Vrijdag: De gemeente versterkt en vermaand

Paulus en Barnabas hebben in Lystre, Ikonium en Antichië het Woord van God gepreekt. Er is in deze steden een gemeente ontstaan, die zij na enige tijd opnieuw bezoeken. De gemeente wordt...

Zaterdag: Een nuttige les

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de...

Zondag: De kracht van de prediking

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter...

Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods...