Bijbelrooster JBGG 6-12 juni: Beginnen in Jeruzalem

De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Op de paasmorgen is Zijn overwinning op de dood, de hel en de duivel duidelijk gebleken. De Heere Jezus is opgewekt door Zijn Vader en Hij is opgestaan door eigen kracht. Niets kon Zijn opstanding tegenhouden. Hij is de Paasvorst. Hij heeft volkomen overwonnen.

Bij zijn verschijning worden de discipelen uitgezonden.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De discipelen uitgezonden

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem – Lukas 24: 47

De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Op...

Woensdag: Hemelvaart

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. – Handelingen 1:9

Na de opstanding is de Heere Jezus nog veertig...

Donderdag: Pinksteren

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest – Handelingen 2:4a

Op de Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort. God de Heilige Geest is gaan wonen in de gemeente. De...

Vrijdag: Zalig worden

En het zal zijn, dat een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. – Handelingen 2: 21

Wie zullen er zalig worden? Dat is een belangrijke vraag....

Zaterdag: De eerste Pinksterpreek

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen...

Zondag: De grote Geneesheer

En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel! – Handelingen 3: 6

Het zal...

Maandag: Saulus geroepen

En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. – Handelingen 9: 5

Saulus van...

Leesplannen

Bijbelrooster JBGG 6-12 juni: Beginnen in Jeruzalem

De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Op de paasmorgen is Zijn overwinning op de dood, de hel en de duivel duidelijk gebleken. De Heere Jezus is opgewekt door Zijn Vader en Hij is opgestaan door eigen kracht. Niets kon Zijn opstanding tegenhouden. Hij is de Paasvorst. Hij heeft volkomen overwonnen.

Bij zijn verschijning worden de discipelen uitgezonden.