">

HHJO Bijbelrooster 20-26 september: Gevangen

In de gevangenis, daar hoop je vast nooit in te belanden, toch? Wie Gods Woord naspreekt zal echter van vervolging weten. In andere landen worden christenen ook daadwerkelijk gevangen gezet. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Deze week staat in het teken van het thema "Gevangen."

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gevangen en gebonden

Mattheüs 14:3

Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias’ wil, de huisvrouw van Filippus, zijn...

Woensdag: Overgeleverd en gevangen

Mattheüs 5:25

Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter...

Donderdag: Vergeven

Mattheüs 18:30

Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben.

We lezen vandaag een...

Vrijdag: Gevangen en bezocht

Mattheüs 25:36

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij...

Zaterdag: De Koning gevangen en weggeleid

Mattheüs 26:57

Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester, alwaar de Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren.

...

Zondag: Een welbekende gevangene

Mattheüs 27:15-16

En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen een welbekenden...

Maandag: De gevangenis ontbonden

Mattheüs 28:5-6

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 20-26 september: Gevangen

In de gevangenis, daar hoop je vast nooit in te belanden, toch? Wie Gods Woord naspreekt zal echter van vervolging weten. In andere landen worden christenen ook daadwerkelijk gevangen gezet. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Deze week staat in het teken van het thema "Gevangen."