HHJO Bijbelrooster 7 t/m 13 februari: Voorrede Dordtse Leerregels

In 2018 is het vierhonderd jaar gelden dat de Dordtse Leerregels zijn ontstaan. In aanloop naar dit herdenkingsjaar gaan de bijdrages van de HHJO komende maanden over dit belijdenisgeschrift. Wat belijden wij?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Vertroostingen

Dordtse Leerregels voorrede (1)

Onder zeer vele vertroostingen, dewelke onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus aan Zijn strijdende Kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft,...

Woensdag: Gods weg

Dordtse Leerregels voorrede (2)

Hiervan hebben wij een zeer klaar bewijs in de Historiën der Godzalige Keizers, Koningen en Prinsen, dewelke de Zone Gods zo menigmaal tot hulp...

Donderdag: Gods Kerk in gevaar

Dordtse Leerregels (3)

Want deze Kerk, van de tyrannie van de Roomse Antichrist en de schrikkelijke afgoderij van het Pausdom, door Gods machtige hand verlost, en in de gevaren van...

Vrijdag: ...nochtans...

Dordtse Leerregels (4)

Want als daar nauwelijks enige hope van herstel naar menselijk oordeel scheen voorhanden te Zijn, heeft Hij aan de Doorluchtige en Hoog-mogende Heren, de...

Zaterdag: Niet omdat je gelooft, maar opdat je gelooft

Dordtse Leerregels (5)

Over deze weldaad Godes is het, dat de Nederlandse Kerken zich verheugen en haars Zaligmakers ootmoediglijk bekennen en dankbaar roemen. Deze eerwaardige...

Zondag: Verharding

Maar als zij het oordeel der Synode verwierpen en op de vraagstukken, in de manier als billijk was, weigerden te antwoorden, en dat voorts geen vermaningen der Synode, noch resolutiën...

Maandag: Helder en duidelijk

Lezen: Romeinen 3:9-25; 5:12-21

Hetwelk, alzo het nu door Gods bijzondere genade met zeer grote vlijt, getrouwigheid, consciëntie en overeenstemming van allen...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 7 t/m 13 februari: Voorrede Dordtse Leerregels

In 2018 is het vierhonderd jaar gelden dat de Dordtse Leerregels zijn ontstaan. In aanloop naar dit herdenkingsjaar gaan de bijdrages van de HHJO komende maanden over dit belijdenisgeschrift. Wat belijden wij?