JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 maart: Het is volbracht

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Het is volbracht, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Jezus gevangen

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade gedachten. Hun bedoeling is Jezus van Nazareth gevangen te nemen, want het doodvonnis is over Hem uitgesproken. Hij moet aan het kruis gedood worden.

<...

-Woensdag: Woensdag: Een waarschuwend voorbeeld

De Heere Jezus is door de bende gevangen genomen. De discipelen zijn allen gevlucht. De Heere wordt eerst naar het huis van Annas gebracht. Daarna wordt Jezus in het huis van Kajafas rechterlijk onderzocht. Het Sanhedrin ondervraagt Hem van Zijn discipelen en van Zijn leer.

Twee discipelen, Johannes en Petrus, zijn ook in het rechthuis. Dat is ...

-Donderdag: Vrijdag: Jezus draagt de doornenkroon

Pilatus is een Romeins rechter. De Romeinse rechtspraak heeft hoge idealen en is van zeer hoge kwaliteit. De Romeinen zien liever de wereld ineenstorten dan dat ze ook maar een handbreed zouden afwijken van recht en gerechtigheid.

Pilatus vindt geen schuld in de Heere Jezus. Hij moet vrijspreken. Daarbij stuit hij op de tegenstad van de Joden. ...

-Vrijdag: Zaterdag: Het is volbracht

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een smadelijke, smartelijke en vervloekte dood. Het heilige Godslam moest deze weg gaan. De Heere Jezus is deze weg gewillig gegaan. Diep en onpeilbaar is het lijden ...

-Zaterdag: Zondag: Genade komt openbaar

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan tegen Nicodemus gezegd: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien&...

-Zondag: Maandag: Opzoekende liefde

Het werk der verlossing was het doel van Christus’ komst naar deze aarde. Hij is gekomen te lijden en te sterven. De Kerk van God heeft een Zaligmaker nodig. Die betaalt aan het recht van God. De Heere Jezus heeft vóór Zijn sterven met de discipelen gesproken over Zijn gang naar Golgotha. De discipelen hebben ...

-Maandag: