Dinsdag: Bouwen en bewaren

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 2

15. Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren. 16. En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17. Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Uitleg

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit, de almacht, de wijsheid en de goedheid van de Schepper. Op aarde had de Heere een hof gemaakt, de hof van Eden, het paradijs. Hierin gaf Hij de mens een plaats. Adam en Eva mochten daar wonen en de vruchten ervan genieten.

Maar dat niet alleen! God af hun ook een opdracht, namelijk deze hof te bouwen en te bewaren. Deze taak was voor hen geen last, integendeel, het was hun begeerte om God ook hierin te eren en te dienen. Je ziet hier dat de Heere Zelf ons de opdracht gegeven heeft om niet nutteloos te zijn op de aarde, maar te werken. Hij deed dat nog vóór de zondeval, dus toen de zonde zijn verwoestende werking nog niet had gedaan. Werken is een opgave, maar ook een gave van God.

Wat vind je van de uitdrukking: Je moet werken om te leven, maar niet leven om te werken?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Bouwen en bewaren

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit,...

Woensdag: In het zweet des aanschijns

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld...

Donderdag: Voldoening in het werk

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin,...

Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons...

Zaterdag: Naastenliefde

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten...

Zondag: Precies genoeg!

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zal worden...

Maandag: Alles van God

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven kun...