Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 1

1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 2. Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. 3. Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. 4. Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 5. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 6. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7. Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Uitleg

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige stem als van een bazuin: Ik ben de Alfa en de Oméga! De alfa is de eerste letter, daar gaat niets aan vooraf. De oméga is de laatste letter, daar vólgt niets meer op.

Ook de Heere is de Eerste en de Laatste. Niets bestond er vóór Hem en niets zal er wezen ná Hem. Uit Hem zijn alle dingen, en tot Zijn glorie moet alles dienen. Dat geldt wel in het bijzonder van Zijn kerk, het liefste wat de Heere op aarde heeft. Daar gaf Hij alles voor. Daar gaf Hij Zijn leven voor! In Hem en Zijn werk is Zijn kerk voor eeuwig geborgen!

Maar zal je daarvan de troost genieten, dan moet je door het geloof weten dat je daarbij hoort; dat ook jij in die vastheid besloten ligt. Hij moet ook in jouw leven de Alfa zijn. En dat wíl Hij zijn. Want door Zijn Geest wederbaart Hij zondaren; wekt Hij de droefheid naar God, Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hij schenkt het geloof, waardoor onwillige knieën voor Hem buigen, en machteloze armen Hem omhelzen. En waar Hij de Alfa is, daar is Hij ook de Oméga.

Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Hóé bestreden ook, de zaligheid van allen die de Heere vrezen, ligt vast in Hem. Dat is Zijn eer en jouw troost!

Lezen: Openbaring 1:1-8

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...