Dinsdag: Een nieuwe diaken

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 6

1. En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. 2. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. 3. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. 4. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. 5. En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie; 6. Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. 7. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

Uitleg

De eerste christengemeente in Jeruzalem groeit erg snel. Velen komen tot bekering. Wat zien we hier duidelijk dat als de Heilige Geest werkt, er dan wonderen gebeuren. Dan komen er zondaren tot bekering. Wil je bekeerd worden? Dan moet je vragen of de Heilige Geest in je hart wil komen. Dan gebeuren er ook in jouw leven wonderlijke dingen. Tot de gemeente behoren veel Joden die wonen in Jeruzalem, de Hebreeën genoemd. Maar ook veel Joden die komen uit de verstrooiing, de Grieksen genoemd. Het alles met elkaar delen, zoals dat er in het begin was, gaat niet meer, want de gemeente wordt te groot. Tegelijk voelen de Grieksen zich achteruitgezet. De apostelen kunnen het werk niet meer alleen aan. Daarom wordt besloten om andere mannen te verkiezen, die speciaal voor de armen gaan zorgen. Een nieuw ambt wordt ingesteld, dat van diaken. Er worden niet zomaar mensen aangesteld. Nee, men ziet om naar mannen vol des Heiligen Geestes en wijsheid. Dit betekent dat men mannen zoekt met gaven van de Heilige Geest om dat ambt met getrouwheid en voorzichtigheid te kunnen uitoefenen. Er worden er zeven gekozen. Eén van de zeven is Stéfanus. Van hem staat er geschreven vol des geloofs en des Heiligen Geestes. Hij was door de Heere met nog meer gaven bedeeld dan de anderen. En Stéfanus gebruikte die gaven niet tot eigen roem en eer. Gods eer was het enige dat voor Stéfanus telde. Hoe gebruik jij de gaven die God je heeft gegeven? Tot eer van jezelf of tot eer van God?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een nieuwe diaken

De eerste christengemeente in Jeruzalem groeit erg snel. Velen komen tot bekering. Wat zien we hier duidelijk dat als de Heilige Geest werkt, er dan wonderen gebeuren. Dan komen er zondaren tot...

Woensdag: Beschuldigd van laster

Stéfanus was niet alleen een diaken, maar ook een evangelist. Niet alleen in zijn daden, het verzorgen van de armen, maar ook in zijn woorden gaat er veel van hem uit. Hij verkondigt...

Donderdag: De rede van Stéfanus (1)

Voor het Sanhedrin met de machtige hogepriester als voorzitter houdt Stéfanus een rede die we lezen in Handelingen 7:2-53. Wat een geloofsmoed om zo te getuigen! Stéfanus gaat het...

Vrijdag: De rede van Stéfanus (2)

In het laatste stuk van zijn rede spreekt Stéfanus over de tabernakel en de tempel. De tempel was voor de Joden en het Sanhedrin een heilige plaats, want daar woonde toch de Heere. God...

Zaterdag: Stervend bidden

Stéfanus wijst de Joden op hun hardnekkigheid van hart. Dat verdragen ze niet. Ze worden ontzettend boos. Lees maar wat er staat in vers 54. Stéfanus zegt dat ze helemaal geen...

Zondag: Grote gevolgen

De steniging van Stéfanus had grote gevolgen. De Joden waren niet alleen woedend op Stéfanus, maar werden het ook op alle volgelingen van Jezus van Nazareth. Hoe durfden die...

Maandag: Paulus stond er bij

Bij de steniging van Stéfanus paste Saulus op de kleren van allen die stenen gooiden. Hij was blij dat die Stéfanus uit de weg werd geruimd. Zijn welverdiende loon! Saulus was toen...