Dinsdag: Eeuwige Geest

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 14

15. Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 16. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17. Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 18. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 19. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. 20. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 21. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. 22. Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. 24. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 25. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Uitleg

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden werd. Hij spreekt over de Trooster. De Heere Jezus moet lijden en sterven en als Zijn werk klaar is. Dan zal Hij terugkeren naar Zijn Vader in de hemel. Dat is ook gebeurd. Maar Hij heeft ook gezegd: ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ Hij is in de hemel, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade én Geest (!) wijkt Hij nooit meer van Zijn kerk.

Waar de Heere Zijn werk begonnen is, daar zal Hij het ook afmaken. Dat is genade, want Gods kinderen bedroeven zo vaak de Geest. Ze blussen de Geest uit. Soms wijkt de Geest voor een tijd, zoals bij Simson. Dat leert hen bidden: ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij’ (Psalm 51:13). Maar Hij leidt het leven en neemt de Zijnen bij de hand, door de dood heen. Wat ben je gelukkig als deze Geest ook in jouw hart woont en werkt.

Maak aan het einde van deze week voor jezelf de balans eens op. Wat geloof jij van de Heilige Geest? Geloof je dat Hij bestaat? Geloof je dat Hij almachtig is en overal doorheen kan breken? Of mag je door genade al les krijgen op de school van de Heilige Geest? Dan mag je zeggen: Hij is ook mij gegeven! Hij troost mij en leidt mij tot in eeuwigheid.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...