Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

Filippenzen 2

5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Uitleg

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als zodanig ook erkend en beleden: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. Hij was ook werkelijk ‘God met ons’. Maar Hij achtte Zijn God-zijn niet als een roof.

Mensen willen een buit die ze geroofd hebben koste wat kost vasthouden. Ze buiten het gestolen goed uit. De Heere Jezus heeft Zijn Goddelijkheid niet ‘uitgebuit’ voor Zichzelf. Hij keerde Zichzelf binnenste buiten; gaf Zichzelf helemaal weg voor zondaren. Ja, Hij koos vrijwillig de positie van een slaaf: een mens in de meest ellendige toestand. Hij liet Zich vernederen, slaan en doden; Hij werd een speelbal van mensen.

Tot aan de vervloekte kruisdood gehoorzaamde Hij aan Zijn Vader. De wil van de Vader moest geschieden: zo werd Jezus’ leven een losprijs voor velen. Zo zocht Hij het belang van anderen. Die gezindheid behoort er nu ook bij ons te zijn. Niet op je strepen staan, maar dienstbaar zijn aan het belang van anderen. Wat betekent dat concreet voor jou vandaag?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: De vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: Het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nú dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...