Dinsdag: Jezus gevangen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 18

1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. 2. En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. 3. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en Farizeen, kwam aldaar met lantaarnen, en fakkelen, en wapenen. 4. Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij? 5. Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. 6. Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde. 7. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazarener. 8. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. 9. Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. 10. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit, en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus. 11. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?

Uitleg

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade gedachten. Hun bedoeling is Jezus van Nazareth gevangen te nemen, want het doodvonnis is over Hem uitgesproken. Hij moet aan het kruis gedood worden.

Deze vraag van de Heere Jezus is ontroerend. Met deze vraag stelt Hij Zich vrijwillig beschikbaar. De Heere is gewillig om Zich over te geven. Hij gaat vrijwillig de weg naar het kruis en de dood. De Vader heeft Hem gezonden om het werk van de verlossing te volbrengen. De Zoon is gewillig om de weg van de verlossing te banen. Door Hem wordt de toorn van God over de zonde gestild. De zonde wordt door Hem weggedragen. De duivel wordt door Hem verslagen. Hij is de Leeuw uit Juda’s stam, Hij is ook het Lam Dat de zonder van de wereld wegneemt.

Deze vraag is vol ontferming. De bende zoekt Jezus van Nazareth. Jezus, de Zoon van God. De bende vergrijpt zich aan de Zoon van God. De bende grijpt naar God Zelf. Dat is natuurlijk onmogelijk. Ze zouden allen moeten vergaan. Toch vergaan ze niet. De Heere waakt nog over de levens van de soldaten en dienaars. Hij laat ze nog in het heden der genade. Hij waarschuwt nog. Ze vallen achterover. Ze ervaren Zij macht.

Deze vraag van de Heere Jezus is ook heilrijk. Hij geeft Zich over opdat Zijn discipelen vrijuit zouden gaan, opdat Zijn gemeente zou behouden worden. Zo wijst deze vraag heen naar de heerlijk en de gewilligheid van een betalende Borg. Hebben we leren zien waarom de Borg deze weg moest gaan? Hebben we onze schuld leren kennen, en in die weg ook gekregen voor de noodzakelijkheid van het werk van deze Zaligmaker?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus gevangen

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade...

Woensdag: Een waarschuwend voorbeeld

De Heere Jezus is door de bende gevangen genomen. De discipelen zijn allen gevlucht. De Heere wordt eerst naar het huis van Annas gebracht. Daarna wordt Jezus in het huis van Kajafas rechterlijk...

Donderdag: Gekozen voor…

De Grote Raad heef Jezus ter dood veroordeeld. In de vroege vrijdagmorgen gaat de Joden naar de wereldlijke rechter. Pilatus moet het doodvonnis bekrachtigen en uitvoeren. Het is de Joden niet...

Vrijdag: Jezus draagt de doornenkroon

Pilatus is een Romeins rechter. De Romeinse rechtspraak heeft hoge idealen en is van zeer hoge kwaliteit. De Romeinen zien liever de wereld ineenstorten dan dat ze ook maar een handbreed zouden...

Zaterdag: Het is volbracht

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een...

Zondag: Genade komt openbaar

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan...

Maandag: Opzoekende liefde

Het werk der verlossing was het doel van Christus’ komst naar deze aarde. Hij is gekomen te lijden en te sterven. De Kerk van God heeft een Zaligmaker nodig. Die betaalt aan het recht van...