Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 43

1. Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. 3. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. 4. Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel. 5. Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang. 6. Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde; 7. Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb. 8. Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.

Uitleg

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft geroepen en Zijn Naam eraan heeft verbonden. Hij heeft het tot Zijn bezit gemaakt. Daar is geen gram verdienste van Israël bij. Louter genade. Gered uit Egypte verklaart Hij: ‘Ik ben de HEERE uw God’. Het volk kan er diep onderdoor moeten gaan, door watervloeden en vuurvlammen heen, maar de Heilige van Israël, hun Heiland, zal niet toelaten dat ze erin ten onder gaan. Dus ook niet in Babel. Hij roept uit alle winstreken Zijn verstrooide kinderen terug. ‘Geef hier, houd ze niet vast, breng ze bij Mij’. En dan gebeurt dat. Dat dode volk komt in beweging. Maar ze zijn toch doof en blind? Zeker, maar op de krachtige roep van God gaan doven horen en blinden zien. Doden horen de stem van de levende God en dan komen ze tot leven. Wat het geheim is? God maakte Zijn Zoon blind, opdat wij ziende worden. En doof, opdat wij gaan horen. Als we dat wonder ervaren, dan gaan we het door het geloof pas goed begrijpen: God heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Ik ben kostbaar in Zijn oog.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft...

Woendag: Wie is er nu blind?

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden...

Donderdag: Ziende blind

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs...

Vrijdag: Voor de rechtbank

Van de buren moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank...

Zaterdag: Geen stap verder

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan,...

Zondag: Opnieuw ondervraagd

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. ‘Geef God de eer’, wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot...

Maandag: Opgevangen

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd...