Dinsdag: Neem en lees

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 5

30. Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 31. Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. 32. Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is. 33. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. 34. Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden. 35. Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen. 36. Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. 37. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 38. En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft. 39. Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. 40. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. 41. Ik neem geen eer van mensen; 42. Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. 43. Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. 44. Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt? 45. Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt hebt. 46. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. 47. Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

Uitleg

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet de Eerste en de Laatste. Hijzelf is het vleesgeworden Woord.

Het is de Heere Jezus Die tot het onderzoek van de Schriften heeft verplicht. Hij kan ons onmogelijk vrijlaten in het wel of niet lezen en onderzoeken van de Schrift. Daar heeft Hij een te groot hart voor. Hij heeft hart voor het verlorene, Hij is daarover innerlijk bewogen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij zoekt jou dus. Het moet duidelijk worden dat niemand om Hem heen kan, dat geen mens zonder Hem, de Heiland, voor God verschijnen kan en leven. Wie zonder Hem leeft, wie Hem verwerpt, is en blijft verloren. Die gaat reddeloos ten onder.

Daarom is het nemen en lezen van de Bijbel een ‘must’, in onze taal geschreven een ‘moeten’. Tijdens het lezen van de Schriften wil de Heere Jezus Christus Zich bekendmaken. Bijbellezen heeft kennismaking met de Heere Jezus ten doel. En zoveel is zeker: Wie een eerste kennismaking heeft, verlangt Hem beter en meer te leren kennen. Vast en zeker. Je wordt echt een ‘bibliofiel’ om Christus’ wil. Een liefhebber van de Bijbel, de boeken die vol van Hem staan.

Vraag: Wat betekend ‘neem en lees’ voor jou persoonlijk?

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: Ná de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...