Lees van de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, de artikelen 1-5.

 

">

Dinsdag: Toch niet geloven

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 13

42. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. 43. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas; welke tot hen spraken, en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. 44. En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. 45. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. 47. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. 48. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. 49. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. 50. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. 51. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. 52. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest.

Uitleg

Geloven in de Zaligmaker is onze plicht. Het is niet minder ook een voorrecht. Je moet dus niet alleen aan al Zijn woorden geloof hechten, maar je mag je ook in geloofsvertrouwen aan Zijn liefde en genade overgeven.

Je zou denken dat het ‘moeten’ en het ‘mogen’ geloven waarover de Bijbel het zo vaak heeft, ervoor zorgt dat men ook echt gaat geloven. Maar in de praktijk blijkt het toch wat moeilijker te liggen. Om de ene of de andere reden is de reactie van heel veel mensen niet dat ze deze barmhartige God te voet vallen, maar dat ze Zijn vriendelijke uitnodiging in de wind slaan. Ze verwerpen Zijn afkondiging van heil en lachen om Zijn bedreigingen en oordeelsaankondigingen.

Zo ging het met veel luisteraars van Paulus’ preek in de synagoge te Antiochië. Toch zijn er altijd ook mensen geweest die wél gehoor gaven aan de oproep om in de gekruisigde Christus te geloven. Hoe kwam dat? In het gelezen Schriftgedeelte wordt het zo omschreven: er geloofden er zovelen als er geordineerd (bestemd) waren tot het eeuwige leven.

Mochten de anderen niet tot Christus vluchten? Zeker wel, maar ze wilden niet. En wij? Vanuit onszelf zijn wij net zo vijandig!

Lees van de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, de artikelen 1-5.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Toch niet geloven

Geloven in de Zaligmaker is onze plicht. Het is niet minder ook een voorrecht. Je moet dus niet alleen aan al Zijn woorden geloof hechten, maar je mag je ook in geloofsvertrouwen aan Zijn liefde...

Woensdag: Niet zonder middelen

Wie de kosten van het geloofsleven eerlijk onder ogen ziet, wordt bij de eerste aanblik bepaald niet vrolijk. Paulus zegt tegen de pasbekeerde christenen in Lystre en Ikonium dat zij maar op...

Donderdag: Toch rein

In Jeruzalem worden heel belangrijke beslissingen genomen op de bijeenkomst die wordt belegd om een vraag uit Antiochië te bespreken. De vraag luidt: moeten heiden-christenen de...

Vrijdag: Moeten geloven

Als Paulus en zijn helper in de gevangenis van Filippi zitten, kunnen ze het niet laten om lofzangen voor God te zingen, midden in de nacht. Wat een wonderlijke ervaring moet dit voor de andere...

Zaterdag: Wie is Jezus?

Geloof is onmisbaar. Niet alleen voor de cipier in Filippi, zoals we gisteren zagen, maar ook voor jou. Niet zomaar geloof, maar geloof ‘in de Heere Jezus Christus’. Om dit geloof te...

Zondag: Vijfduizend werkdagen

Als we aan de orde stellen dat het geloof behalve een opgave ook een gave is, kan dit je moedeloos maken. Wat kun je er dan zelf nog aan doen om te delen in het geloofsleven? Maar voordat je aan...

Maandag: Geloof, een geschenk

Paulus doet in Rome álles wat hij kan om zijn volksgenoten tot de geloofsovergave in de gekomen Verlosser te brengen. Het resultaat staat in vers 24: sommigen geloofden wel wat gezegd...