Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Johannes 1

5. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 6. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. 9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 10. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

I Johannes 2

1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 2. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. 3. En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 4. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 5. Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Uitleg

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar binnen. Voor jou is dat totaal onmogelijk. Daarom is het terecht dat er ‘verboden toegang’ bij de deur van Gods woonplaats staat. Je ziet het aan het heilige der heiligen in de tempel. Niemand mag naar binnen.

Maar als je goed kijkt, staat er nog wat onder… Het bord bevat de tekst ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. Het is geen totaal verbod. Er is een mogelijkheid om binnen te komen! Bevoegden worden niet uitgesloten. Er is wel toegang, en dat alleen… door Jezus Christus, de Rechtvaardige. In Hem ziet God de Vader geen zonde, maar heiligheid. Alleen in Christus is er de mogelijkheid om tot God te naderen. Hij is de Middelaar (Die tussen God en mens in staat) en de Voorspraak (Die het voor zondige mensen opneemt bij de heilige God). Om dat te kunnen zijn is Hij mens geworden en God gebleven. Zo is er een toegang tot de Goddelijke Majesteit. Wat geldt voor jou: onbevoegd of bevoegd? Onbevoegd door eigen schuld of bevoegd door genade? Jezus laat Zich kennen als de Middelaar en Voorspraak! Zonder Hem blijft de toegang gesloten. 


 

Geef vanuit dit Bijbelgedeelte een omschrijving van ‘onbevoegde’ en ‘bevoegde’ mensen.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...