Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 28

1. En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven. 3. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. 5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 7. En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. 8. En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 9. En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 10. Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 11. En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. 12. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, 13. En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. 14. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. 15. En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag. 16. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 18. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Uitleg

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen wat de Heere Jezus zegt. In Zijn Naam moet gepredikt worden bekering en vergeving. Het was Zijn opdracht: ‘Predik het Evangelie alle creaturen.’ Ieder die troost wil halen uit de woorden: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’, moet zich afvragen waarom hij de woorden die daaraan vooraf gaan niet serieus neemt: ‘Gaat dan heen in de gehele wereld, onderwijst alle volken…!’ Selectief bijbelgebruik is in deze situatie zeer schadelijk voor de onbereikte volken (en buren!). 

De laatste woorden van Jezus voor Zijn hemelvaart waren: ‘En gij zult Mijn getuigen zijn… tot aan het uiterste einde der aarde.’ Daarna werd Hij opgenomen daar zij het zagen. 

De zendeling Hudson Taylor heeft gezegd: Maak je zelf zo snel mogelijk overbodig. Waarom? Omdat je dan weer verder kunt trekken, om weer anderen te bereiken met de goede boodschap.

David Livingstone heeft gezegd: God had één Zoon en Hij maakte Hem een Zendeling. Waarom? Opdat bekend zou worden dat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (in de hel) maar het eeuwige leven hebbe (in de hemel).

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...