Vers 10: Wat kwam er vandaag uit jouw mond? Hoe heb jij beleden wat in je hart is?

">

Donderdag: Belijden met de mond

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jakobus 3

1. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. 2. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. 3. Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om; 4. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil. 5. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt. 6. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel. 7. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. 8. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. 9. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 10. Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. 11. Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter? 12. Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.

Uitleg

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij, de Alwetende, ziet ons hart altijd.

Hoe blijkt dat in jouw leven? We doen op allerlei manieren belijdenis: in de stilte van je kamer, in je ouderlijk gezin, onder je vriend(inn)en, op school of je werk. Belijden zonder woorden door ’s morgens eerst je knieën te buigen, door wat je leest, wat je beluistert en bekijkt, door wat je niet doet of wel doet.

Je doet voortdurend belijdenis. Ook met je mond. Door wat je zegt en hoe je iets zegt. Door te zingen, of niet (mee) te zingen. Komt dan naar buiten wat in je hart leeft? Onze tong is zo’n mooi instrument. Dat heeft je Schepper je gegeven met het doel om Hem te belijden en te eren. Blijkt dat? Stemmen hart en mond in je leven overeen? Je lijdt toch geen (drie)dubbel leven? Dat haat God namelijk. Zullen we samen bidden om de Geest der waarheid?

‘Laat U mijn tong en mond, en ’s harten diepste grond toch welbehaaglijk wezen…’


 

Vers 10: Wat kwam er vandaag uit jouw mond? Hoe heb jij beleden wat in je hart is?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...