Verwerking: Zou jij een gevangenis in durven stappen om aan gevangenzorg te doen?

 

 

">

Donderdag: Diaconaat in gevangenzorg

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 13

1. Dat de broederlijke liefde blijve. 2. Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. 3. Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart. 4. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. 5. Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. 6. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. 7. Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Uitleg

Denk aan de gevangenen, alsof jij met hen gevangen zit. Probeer het je in te denken. Achter de tralies zitten grote en kleine criminelen. Eigen schuld, zo zeg je misschien. Maar ondertussen vergeet je dat ook jij zo’n zondig hart hebt. Het enige verschil is dat deze daad er bij jou nog niet is uitgekomen. Besef je het? Dan ben je mild, ook voor de grootste crimineel. Wees dienstbaar, ook voor de gevangenen. Ja natuurlijk doelt de schrijver van de Hebreeënbrief op de gevangenen om het geloof. Die onschuldig vastzitten. En toch betrekken we het vandaag ook op de criminelen die om eigen schuld vastzitten. Misschien wordt jij wel geroepen om een schakeltje te zijn in hun leven. Als jij je eigen hart een beetje kent, ben jij niet beter. Bidt voor de gevangenen. En durf je het? Zoek ze eens op. Om wellicht die beker koud water te geven. Maar willicht nog meer: om de Heere Jezus bekend te maken. Uw liefdedienst heeft mij nog geen verdriet opgeleverd…

 


 

Verwerking: Zou jij een gevangenis in durven stappen om aan gevangenzorg te doen?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De noodzaak van diaconaat

Daar zul je dan staan. Op de jongste dag. Jouw leven op de aarde zal voorbij zijn. En dan telt maar één zaak: heb je Jezus lief? En dat is zichtbaar geweest in hoe jij geleefd hebt...

Woendag: Diaconaat in armenzorg

Paulus is onderweg naar Jeruzalem. Nee, met lege handen reist hij niet. Hij draagt een collectezak mee. Voor de behoeftige medemens in Jeruzalem. In de gemeenten van Macedonië en Achaje is...

Donderdag: Diaconaat in gevangenzorg

Denk aan de gevangenen, alsof jij met hen gevangen zit. Probeer het je in te denken. Achter de tralies zitten grote en kleine criminelen. Eigen schuld, zo zeg je misschien. Maar ondertussen...

Vrijdag: Diaconaat in weduwenzorg

Maar natuurlijk, diaconaat hoort natuurlijk in het bijzonder in de kerkenraad te liggen. Bij de diaconie, waar mannen van Godswege zijn geroepen om diaken te zijn. In de tijd van de apostelen...

Zaterdag: Diaconaat in de wereld in nood

Diaconaat gaat verder dan de eigen kring van familie. Over de landgrenzen heen mogen wij onze gaven geven. Als weer de zoveelste orkaan over het Caribisch gebied loeit en verwoestende sporen...

Zondag: Diaconaat in het ambt van diaken

Daar komen ze de kerk binnen, achter de ouderlingen aan. De diakenen moeten eerbaar zijn, zegt Paulus. Eerlijk, niet drankverslaafd, niet op zoek naar ruzie. Met een rein geweten begenadigd...

Maandag: Diaconaat en de naaste

Een bekend verhaal ligt voor ons. Want een dienaar ben je ten opzichte van je naaste. Maar wie is je naaste? Je kent die priester. Die liep met een grote boog om die jonge man heen. Of wat denk...