Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 1

1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 4. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Uitleg

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest. Maar heel de Bijbel laat duidelijk zien dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon God is.

De Heilige Geest is God en heeft dezelfde eigenschappen als de Vader en de Zoon. Hij is almachtig; Hij maakt levend wat dood was! Hij is ook alwetend; denk maar aan de geschiedenis van Ananias en Saffira. Petrus zegt tegen Ananias: ‘Waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt’ (Handelingen 5:3). De Geest is ook barmhartig, genadig en goedertieren.

De geloofsbelijdenis van Nicea zegt over de Heilige Geest: ‘...die Heere is en levend maakt, (¼) Die gesproken heeft door de Profeten.’ De nadruk ligt op het scheppende werk van de Heilige Geest. Vanaf de schepping was Hij daar. Door de Geest van de Heere is de aarde en de hemel gemaakt. Hij heeft ook gesproken door de profeten. Je mag die lijn doortrekken. De Heilige Geest heeft de Bijbel geïnspireerd. Door het werk van de Heilige Geest heb jij elke dag de mogelijkheid de Bijbel te lezen en wil Hij ook jouw hart door Woord en Geest levend maken en tot je spreken. Zo is Hij ook de Geest van de herschepping.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...