Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jeremia 22

1. Alzo zegt de HEERE: Ga af in het huis des konings van Juda, en spreek aldaar dit woord. 2. En zeg: Hoor het woord des HEEREN, gij koning van Juda, gij, die zit op Davids troon, gij, en uw knechten, en uw volk, die door deze poorten ingaan! 3. Zo zegt de HEERE: Doet recht en gerechtigheid, en redt den beroofde uit de hand des verdrukkers; en onderdrukt den vreemdeling niet, den wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. 4. Want indien gijlieden deze zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon, rijdende op wagens en op paarden, hij, en zijn knechten, en zijn volk. 5. Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb Ik bij Mij gezworen, spreekt de HEERE, dat dit huis tot een woestheid worden zal.

Uitleg

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten ellendige beheren, hun recht doen op hun klacht.

Maar daar was in Jeremia’s dagen niets meer van te merken. Het recht struikelde op de straten. De onderdrukten worden aan hun lot overgelaten. Vreemdelingen, wezen en weduwen hadden het zwaar te verduren. Zelfs vergoot men onschuldig bloed. Dat is nogal wat. Als daar geen verandering in komt, maakt God dit koningshuis met de grond gelijk. Daarom Zijn indringend appel: doet recht en gerechtigheid! Oftewel goed aan de mensen om je heen.

Dat geldt nog precies zo voor onze tijd. Vertonen we de geur van Koning Jezus? Zijn Geest leert te doen recht en gerechtigheid.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: De vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: Het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nú dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...