Donderdag: Gekozen voor…

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 18

28. Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten. 29. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens? 30. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. 31. Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. 32. Opdat het woord van Jezus vervuld wierd, dat Hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zoude. 33. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis, en riep Jezus, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? 34. Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van Mij gezegd? 35. Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? 36. Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 37. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. 38. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. 39. Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate? 40. Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.

Uitleg

De Grote Raad heef Jezus ter dood veroordeeld. In de vroege vrijdagmorgen gaat de Joden naar de wereldlijke rechter. Pilatus moet het doodvonnis bekrachtigen en uitvoeren. Het is de Joden niet geoorloofd iemand te doden.

Pilatus is rechter. Hij stelt een onderzoek in naar de gronden voor het doodvonnis. Die gronden zijn er echter niet. Daarom verklaart Pilatus de Heere Jezus onschuldig. Maar de Joden willen niet wijken. Dan probeert Pilatus Jezus met list vrij te krijgen. Hij plaatst Jezus op tweetal met een moordenaar en terrorist: Barabbas. Het volk heeft nu de keuze. Pilatus vraagt of hij het volk een gunst kan doen door Jezus los te laten. Het volk kiest… Barabbas!

Het is een verschrikkelijke keuze. Een doodslager wordt gekozen boven de Vorst des Levens. De boodschap van Barabbas, moord en doodslag, is het volk liever dan de boodschap van het Evangelie. Moedwillig en vrijwillig kiest het volk voor de dood en de werken van de duisternis. Het is echter niet alleen de keuze van het joodse volk. Het is ook onze keuze van nature. Ook wij verkiezen de dood boven het leven. Hebben we het al gezien, dat we niet verloren gaan, maar verloren liggen?

De keuze van het volk voor Barabbas gaat niet buiten Gods raad om. God is niet de oorzaak van de zonde, maar Hij voert wel Zijn raadsplan uit. Het is geschied ‘om een groot volk in het leven te behouden’ (Genesis 15: 20). Jezus laat Zich op tweetal zetten om een groot volk in het leven te behouden. Hoe groot en rijk schittert hier de gewilligheid van Hem. Hij staat in de plaats van moordenaars. Is het voor jou al een wonder, dat moordenaars nog behouden kunnen worden?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus gevangen

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade...

Woensdag: Een waarschuwend voorbeeld

De Heere Jezus is door de bende gevangen genomen. De discipelen zijn allen gevlucht. De Heere wordt eerst naar het huis van Annas gebracht. Daarna wordt Jezus in het huis van Kajafas rechterlijk...

Donderdag: Gekozen voor…

De Grote Raad heef Jezus ter dood veroordeeld. In de vroege vrijdagmorgen gaat de Joden naar de wereldlijke rechter. Pilatus moet het doodvonnis bekrachtigen en uitvoeren. Het is de Joden niet...

Vrijdag: Jezus draagt de doornenkroon

Pilatus is een Romeins rechter. De Romeinse rechtspraak heeft hoge idealen en is van zeer hoge kwaliteit. De Romeinen zien liever de wereld ineenstorten dan dat ze ook maar een handbreed zouden...

Zaterdag: Het is volbracht

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een...

Zondag: Genade komt openbaar

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan...

Maandag: Opzoekende liefde

Het werk der verlossing was het doel van Christus’ komst naar deze aarde. Hij is gekomen te lijden en te sterven. De Kerk van God heeft een Zaligmaker nodig. Die betaalt aan het recht van...

Zaterdag: Mara

Bij de uittocht uit Egypte en na de doortocht door de Rode Zee hebben de Israëlieten gezonden. Murmureren konden ze echter ook. Dat zingen na het wonder van...