Donderdag: Gods rechterhand, die gerechtigheid werkt

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 41

8. Maar gij, Israel, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! 9. Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. 10. Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. 11. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. 12. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding. 13. Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 14. Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israels! 15. Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. 16. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israels zult gij u roemen.

Uitleg

Troostwoorden stapelen zich op; troostwoorden in wat we gelezen hebben. Liefelijke klanken komen ons tegemoet wanneer wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je! Ook ondersteun Ik je met Mijn heilrijke rechterhand, die gerechtigheid werkt.’ Als de Heere van de geschiedenis grijpt God terug op het begin van Israëls volksbestaan. Het volk wordt aangesproken als het nakroost van Zijn vriend Abraham. God wil hiermee zeggen: Wat Ik eens begonnen ben, zal door mij worden afgemaakt. Ik zal niet laten varen de werken van Mijn Hand. Daar mag je op vertrouwen. Soms wordt ook op het begin van ons eigen leven teruggegrepen. Dat gebeurt wanneer we worden herinnerd aan de rijke betekenis van de heilige Doop. Bij de doop stond God aan het begin van ons leven. Hij legde toen Zijn hand op ons en gaf Zijn beloften: Vrees niet, want ik ben met U. Ik laat niet varen de werken van Mijn handen! Wat een geweldig troostwoord! Voor nu, maar ook voor straks, aan het einde van het leven: Ik ben erbij! Eén ding mogen we zeker weten: ook dan zal Ik u niet begeven en niet verlaten. Dan zal Ik u dragen, door de diepte heen. Heb jij al geleerd, te steunen op Deze rechterhand?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Doe recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Woensdag: De rechtvaardige Spruit

Het wordt nacht over Israël. De troon van David ligt neergestort. De koningen hebben gefaald. Het volk gaat naar Babel. Het einde van een trouweloos geslacht is nabij. Maar dan flitst...

Donderdag: Gods rechterhand, die gerechtigheid werkt

Troostwoorden stapelen zich op; troostwoorden in wat we gelezen hebben. Liefelijke klanken komen ons tegemoet wanneer wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je! Ook ondersteun Ik...

Zaterdag: Zegen van rechtvaardige rechtspraak

Psalm 72 is een heel bijzondere psalm, een koningspsalm; allereerst bestemd voor Salomo. Allerlei wensen worden aan zijn adres geuit. Het zal vader David zijn, die in deze psalm voor zijn zoon...

Zondag: Ongerechtigheid haat gerechtigheid

In deze wereld zullen de discipelen van Jezus vervolgd worden. Men zal hen smaden. Men zal leugens over hen rondstrooien en kwaad van hen spreken. Laten we ons daar geestelijk op instellen. Het...

Maandag: Honger en dorst naar de gerechtigheid

In deze wereld heerst verschrikkelijk onrecht. De ongerechtigheid heerst door de macht van de satan en door het zondigen van de werkers van de ongerechtigheid. Wie door de genade van Jezus...