Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 2

41. En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha. 42. En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag; 43. En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet. 44. Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden. 45. En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende. 46. En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. 47. En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden. 48. En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49. En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? 50. En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak. 51. En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52. En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

Uitleg

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een kind leert op een bepaalde leeftijd zelfstandig naar school gaan. Jezus hoefde op twaalfjarige leeftijd niet steeds aan de hand van zijn ouders te gaan, maar mocht met de familie uit Nazareth samen op reizen. Zo kon het gebeuren dat pas na een dag werd opgemerkt dat Hij niet mee terug was gereisd. Bij Jezus ging het loslaten sneller dan Jozef en Maria konden vermoeden. Hij had een Ander aan Wiens hand Hij moest gaan. Hij zocht de nabijheid van Zijn Vader in de hemel. Een ander Zoonschap komt naar voren. Ook Jozef en Maria zullen Jezus loslaten als hun kind, om Hem te aanvaarden als hun Heere en Heiland. Voorlopig blijft Jezus ook zijn aardse ouders gehoorzaam.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...