Donderdag: Jouw taak

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Korinthe 12

1. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. 2. Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt. 3. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. 4. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 5. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 8. Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9. En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

Uitleg

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1 Korinthe 12:12

De gemeente is een lichaam. Een lichaam heeft verschillende organen en ledematen. Ieder heeft een eigen functie. Je kunt geen lever missen. Je wilt geen oog missen. Wat wil de apostel Paulus met dit beeld zeggen? Dat de leden van de gemeente elkaar nodig hebben. Je mag afhankelijk zijn van elkaar. De een kan goed spreken over de Heere en Zijn dienst. Die is als de mond. Een ander doorziet de gevaren van de tijd waarin we leven. Zo iemand is als het oog. Een volgende is als de voet. Die is erg hulpvaardig. In de gemeente heb je elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen gave gekregen. Van God. Om de ander te helpen. Tot nut en tot zaligheid. Hoe is jouw opstelling in de gemeente? Laat jij je leiden door Gods kinderen, met het oog op je zaligheid? En je vrienden, breng je die op de brede weg van de wereld? Of ga je hun voor op het smalle pad ten leven?

 

Vraag: Weet jij al wat jouw taak in de gemeente is? Nee? Schrijf dan eens een aantal mogelijke taken op.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Dichtbij

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat...

Woensdag: Sterren in de nacht

Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die sterren zijn de predikanten....

Donderdag: Jouw taak

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1...

Vrijdag: Afgezonderd

De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat...

Zaterdag: De gemeente

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat...

Zondag: Bewogenheid

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij...

Maandag: Open deuren

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem...