Donderdag: Licht nodig voor het nieuwe jaar

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 43

1. Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts. 2. Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? 3. Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen; 4. En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God! 5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Uitleg

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en bezittingen vandaan is, maar hij mist de tegenwoordigheid van God. Daarom ziet David uit naar de Heere en daarom vraagt hij: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden. Het is net alsof Hij wil zeggen: Heere, ik kan niet zonder U. Betoon mij Uw gunst en Uw trouw, zodat ik weer naar Uw huis kan gaan om U te loven.

Hoe is dat bij jou? Je staat aan het begin van een nieuw jaar. Niemand weet wat dit jaar zag brengen, dat weet God alleen. Voorspoed? Tegenspoed? Juist vandaag wens je iedereen het allerbeste toe. Maar wat is dat? Dat is de houding van David. Hij had het diepe en intense verlangen om de Heere weer te ontmoeten in Zijn woning, de tabernakel.

Twijfelde David er aan of het ooit zou gebeuren? Nee, hij twijfelde er niet aan dat God in gunst op het neer zou zien. ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige (niet zomaar één keer, maar steeds weer) Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.’
Zie jij net als David zo uit naar de Heere? Is dat je verlangen aan het begin van het nieuwe jaar?

Zingen: Psalm 43:3

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Licht of duisternis?

Het is alweer een aantal dagen na het Kerstfeest. De dagen voor Kerst worden ook wel ‘de donkere dagen voor Kerst’ genoemd. Maar ook nu kan het nog flink donker zijn. ’s...

Woensdag: Kijk terug

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggegleden in...

Donderdag: Licht nodig voor het nieuwe jaar

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en...

Vrijdag: Wijsheid nodig

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over...

Zaterdag: Licht in het begin

Voordat God deze wereld schiep, was er niets. De aarde was woest en leeg en over de gehele aarde was het donker. Maar op het tijdstip door God bepaalt, zegt Hij: ‘Er zij licht’. Hij...

Zondag: Een getuige van het Licht

Wat verwacht jij van dit jaar? Waar kijk je naar uit? Je hoopt misschien dat je goede resultaten haalt op school. En je hoopt in de zomer met vrienden een super mooie reis te gaan maken....

Maandag: Licht in de duisternis

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het...