Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Bijbeltekst

Statenvertaling

Amos 5

7. Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. 8. Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam. 9. Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting. 10. Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt. 11. Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken. 12. Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort. 13. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. 14. Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt. 15. Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. 16. Daarom, zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn, en in alle wijken zullen zij zeggen: Och! och! en zullen den akkerman roepen tot treuren, en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben. 17. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan; zegt de HEERE.

Uitleg

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten van de medemens te miskennen. En de Heere ziet het. Er klinkt een donkere dreiging wanneer de Heere zegt: ‘Ik weet het.’ Hij ziet het onrecht dat begaan wordt, ook vandaag, aan een ongeboren kind, een demente bejaarde, een kind met het syndroom van Down, een vreemdeling en een kwetsbare in de samenleving. Voor Zijn rechterstoel komt Hij erop terug. In het spreken van Amos klinkt verbijstering. Hoe durven de mensen toch zo te handelen tegen de grote Scheper en Onderhouder van alles, Die het voor die verdrukten zal opnemen. Amos stelt de mens met zijn onrecht tegenover die grote en machtige God. Die God is nog geduldig en genadig. Nog klinkt de oproep tot bekering. Maar het is de vraag of de mensen die horen. Het is zo’n boze tijd dat het verstandig lijkt je mond maar te houden. Men wil deze boodschap immers niet en men denkt dat bekering niet nodig is God is toch goed en wij doen het goed.

Wat zijn volgens dit Bijbelgedeelte kenmerken van een onrechtvaardig leven?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...