Zingen: Psalm 119:84

 

">

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 1

1. Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda. 2. Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 3. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israel heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet. 4. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israels gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. 5. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken; het ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat. 6. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve; maar wonden, en striemen, en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. 7. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand; uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden. 8. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof als een belegerde stad. 9. Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. 10. Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra!

Uitleg

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen alsof God hem helemaal alleen voor jóu geschreven had.” En dat is ook in 2019, voor jou, de beste manier om Bijbel te lezen: Gods brief van Hem Persoonlijk aan jou persoonlijk.

Snap je dan alles? Nee, en je vindt ook niet alles even interessant. Je moet met overleg je Bijbel lezen. Het is goed om te beginnen bij Genesis. Dat is een grond-leggend of fundamenteel boek. Het is ook goed om de eerste twintig hoofdstukken van Exodus er achteraan te lezen. Maar het is zeker niet verkeerd om vervolgens een evangelieboek in het Nieuwe Testament te lezen, van Lukas of zo.

En blijf steeds de vraag stellen: wat zegt God in dit gedeelte tegen mij? Beveelt Hij mij iets? Belooft Hij mij iets? Troost Hij mij met dit woord of waarschuwt Hij mij juist?

En doe dán wat koeien met hun eten doen: ‘herkauw’ wat je las. Denk er over en denk er nog eens over, om het zo helemaal in je op te nemen.

 


 

Zingen: Psalm 119:84

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Heere leren vrezen

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets...

Woensdag: Gods Woord dag en nacht overdenken?

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige...

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen...

Vrijdag: Het klopt!

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je...

Zaterdag: Al de Schrift

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het...

Zondag: Hooglied

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het...

Maandag: Openbaring

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen...