Donderdag: Toch rein

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 15

1. En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. 2. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag. 3. Zij dan, van de Gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicie en Samarie, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den broederen grote blijdschap aan. 4. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had. 5. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten. 7. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. 8. En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons; 9. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

Uitleg

In Jeruzalem worden heel belangrijke beslissingen genomen op de bijeenkomst die wordt belegd om een vraag uit Antiochië te bespreken. De vraag luidt: moeten heiden-christenen de ceremoniële wetten onderhouden? Moeten zij ook besneden worden? Het antwoord luidt: nee. Om dit te beargumenteren, zegt Petrus in vers 9 dat God op maar één manier het hart van adamskinderen reinigt: door het geloof. Hierdoor maakt hij duidelijk dat het geloof centraal staat en dat allerlei andere dingen uiteindelijk er niet toe doen.

Waarom is het geloof zo belangrijk? Omdat we een rein hart nodig hebben. Zonder reiniging van ons vuile hart kan de heilige God met ons geen vertrouwelijke, intieme omgang hebben.

Hoe wordt ons hart rein? Niet door uiterlijke dingen, als vasten en offers brengen. Ook niet door zelfwerkzaamheid, maar door God alleen. Welk middel gebruikt Hij daarvoor? Het geloof. Nee, niet het geloof dat wij produceren en waar wij eer mee behalen, maar het geloof dat Hij schonk en dat Hij in stand hield.

Zo blijkt dat het reinigen van ons hart, dat zo onmisbaar is, Zijn werk is. Ik roep je nu op: geef dit onmogelijke werk dan uit handen, Hem in handen! Hoe functioneert het geloof dan? Door op Christus alleen te steunen.

De toepassing: verlang jij naar een rein hart?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Toch niet geloven

Geloven in de Zaligmaker is onze plicht. Het is niet minder ook een voorrecht. Je moet dus niet alleen aan al Zijn woorden geloof hechten, maar je mag je ook in geloofsvertrouwen aan Zijn liefde...

Woensdag: Niet zonder middelen

Wie de kosten van het geloofsleven eerlijk onder ogen ziet, wordt bij de eerste aanblik bepaald niet vrolijk. Paulus zegt tegen de pasbekeerde christenen in Lystre en Ikonium dat zij maar op...

Donderdag: Toch rein

In Jeruzalem worden heel belangrijke beslissingen genomen op de bijeenkomst die wordt belegd om een vraag uit Antiochië te bespreken. De vraag luidt: moeten heiden-christenen de...

Vrijdag: Moeten geloven

Als Paulus en zijn helper in de gevangenis van Filippi zitten, kunnen ze het niet laten om lofzangen voor God te zingen, midden in de nacht. Wat een wonderlijke ervaring moet dit voor de andere...

Zaterdag: Wie is Jezus?

Geloof is onmisbaar. Niet alleen voor de cipier in Filippi, zoals we gisteren zagen, maar ook voor jou. Niet zomaar geloof, maar geloof ‘in de Heere Jezus Christus’. Om dit geloof te...

Zondag: Vijfduizend werkdagen

Als we aan de orde stellen dat het geloof behalve een opgave ook een gave is, kan dit je moedeloos maken. Wat kun je er dan zelf nog aan doen om te delen in het geloofsleven? Maar voordat je aan...

Maandag: Geloof, een geschenk

Paulus doet in Rome álles wat hij kan om zijn volksgenoten tot de geloofsovergave in de gekomen Verlosser te brengen. Het resultaat staat in vers 24: sommigen geloofden wel wat gezegd...