Donderdag: Verlossing alleen door Jezus (DL. 2.1-9)

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 16

23. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou. 24. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnensten kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. 25. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. 26. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. 27. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren. 28. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier. 29. En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten; 30. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? 31. En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. 32. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren. 33. En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. 34. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.

Uitleg

God is heilig en rechtvaardig. Hij kan jouw zonden niet zomaar vergeven, maar wil dat er voor jouw zonden wordt betaald (DL 2.1). Omdat jijzelf niet voor de zonde kan betalen, heeft God de Heere Jezus naar de aarde gestuurd (DL 2.2). Door te sterven aan het kruis heeft Hij voor de zonde betaald (DL 2.3-4). Als jij gelooft in de Heere Jezus dan ben je zalig. Daarom moet jij in Hem geloven en je leven veranderen. God geeft jou dat bevel (DL. 2.5)!

Als je ongelovig blijft, ga je verloren. Dat is je eigen schuld (DL 2.6). Als je in de Heere Jezus gelooft, komt dat vanwege het werk van God in jouw hart. Het betekent dat God jou heeft uitgekozen en het geloof in jouw hart heeft gewerkt (DL. 2.7-8). God zal er ook Zelf voor zorgen dat er tot de wederkomst altijd mensen in Hem zullen geloven (DL. 2.9). In dit gedeelte zien we dat God alle eer krijgt voor de verlossing. Misschien dat je dat moeilijk vindt. Je wil zelf ook wat doen. Toch is het genade dat de verlossing van Gods kant komt. Anders zou er niemand in Hem geloven.

Zingen: Ps. 95:4

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Alleen door het geloof (DL. 1.1-5)

In de eerste vijf artikelen zeggen de Dordtse Leerregels dit: Jij zondigt elke dag tegen God. Hierdoor sta jij schuldig tegenover God. God zou niets verkeerd doen als Hij zou besluiten om jou...

Woensdag: Uitgekozen door God (DL. 1.6-18)

Hoe komt het dat de één wel gelooft en de ander niet? De Dordtse Leerregels zeggen: dat komt door de verkiezing van God. Aan sommigen schenkt God het geloof, anderen laat God...

Donderdag: Verlossing alleen door Jezus (DL. 2.1-9)

God is heilig en rechtvaardig. Hij kan jouw zonden niet zomaar vergeven, maar wil dat er voor jouw zonden wordt betaald (DL 2.1). Omdat jijzelf niet voor de zonde kan betalen, heeft God de Heere...

Vrijdag: Beeld van God kapot (DL. 3/4.1-5)

In hoofdstuk 3/4 gaat het over hoe God het hart van de gelovigen verandert. Allereerst gaat het over de zondeval en de gevolgen daarvan. Hoe was het voor de zondeval? God had je gemaakt naar...

Zaterdag: Opnieuw geboren (DL. 3/4.6-10)

Redding kan alleen van Gods kant komen. Wat jij zelf niet kan, dat wil God uit genade doen. Hij wil, door de kracht van de Heilige Geest, jouw hart veranderen (DL. 3/4.6-7). Elke keer als je een...

Zondag: Tot leven gewekt (DL. 3/4.11-17)

Je kunt alleen zalig worden als God je hart verandert. Maar hoe gaat dat? In artikel 11-17 staat het antwoord. Als de Heilige Geest in jouw hart komt, dan opent Hij jouw hart en verandert Hij...

Maandag: Volhouden tot het einde (DL. 5.1-15)

Het laatste hoofdstuk gaat over de volharding van het geloof. Als je een kind van God bent, heeft God jou verlost uit de slavernij van de zonde. Dit betekent niet, dat je niet meer te strijden...