Stelling: wie je hart heeft, is jouw schat/rijkdom.

">

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Matteüs 4

18. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers); 19. En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. 20. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd. 21. En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. 22. Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd. 23. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 24. En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve. 25. En vele scharen volgden Hem na, van Galilea en van Dekapolis, en van Jeruzalem, en van Judea, en van over de Jordaan.

Uitleg

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen over de hemel vertelde, had hij het over een tuin met heerlijke vruchten en prachtig speelgoed, waar zij wel graag naar toe wilden.

Hoe stel jij je de hemel voor? Wat zou je het liefst hebben dat er in de hemel niet is? En wat zou jij het liefst hebben dat er in de hemel wel is?

Even wachten met verder lezen. Eerst een antwoord geven op deze twee vragen.

Als je het gelezen Schriftgedeelte erbij betrekt, zou je de hemelse goederen kunnen samenvatten met Jezus’ woorden: “Volg Mij!” Anders gezegd: de hemel is: bij Jezus zijn. Andersom is ook waar: als Jezus niet in de hemel zou zijn, dan was de hemel leeg, zonder vreugde.

Als jij zielsveel van iemand houdt, dan is voor jou zijn of haar nabijheid als een hemel-op-aarde. De vraag is dus maar: “Hoe lief heb jij de Heere Jezus?”

Stelling: wie je hart heeft, is jouw schat/rijkdom.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...