Donderdag: Ziende blind

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 9

27. En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! 28. En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! 29. Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. 30. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat het niemand wete. 31. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. 32. Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. 33. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israel gezien! 34. Maar de Farizeen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen.

Uitleg

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs 9 laat heel duidelijk zien dat de Jezus geloof vraagt. Tegelijk komt erin uit, dat geloof direct verbonden is aan gehoorzaamheid. De Heere Jezus wil niet dat mensen zich blind staren op Hem als Wonderdoener. Dat gevaar was aanwezig. Na de opwekking van het dochtertje van Jaïrus ging de ‘roep’ hierover door heel de streek. En nu roepen er weer twee blinden. De Heere Jezus antwoordt niet meteen op hun geroep, maar geneest hen pas als ze binnen zijn. De Heere Jezus wil gehoorzaam de Schrift navolgen. Jesaja heeft gezegd: ‘Niemand zal op de pleinen Zijn stem horen’, vergelijk Mattheüs 12:19. Wanneer we ons alleen blind staren op de wonderen is het gevaar groot dat we niet komen tot gehoorzame navolging. We blijven dan wellicht steken in de verbazing, zoals de menigte. Of we zien wel de wonderen en de macht van de Heere Jezus, maar we onttrekken ons er aan door godsdienstige zelfhandhaving. Zo’n boze geest kan Jezus wegdoen, zodat de Heilige Geest ons gewillig en bereid maakt om Hem na te volgen.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft...

Woendag: Wie is er nu blind?

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden...

Donderdag: Ziende blind

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs...

Vrijdag: Voor de rechtbank

Van de buren moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank...

Zaterdag: Geen stap verder

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan,...

Zondag: Opnieuw ondervraagd

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. ‘Geef God de eer’, wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot...

Maandag: Opgevangen

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd...