Gods naam – behoud / Zijn naam tot behoud

Bijbeltekst

Statenvertaling

Joël 2

28. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; 29. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. 30. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. 31. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. 32. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Uitleg

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de orde is, heeft Joël al voorzien en verkondigd. God giet door Zijn Zoon de Heilige Geest uit op alle vlees. Die Geest wekt dode mensen tot leven. En iedereen wordt er bij betrokken: jongens, meisjes, mannen en vrouwen, slaven en slavinnen. Zij gaan elk op hun wijze vertellen van de grote daden van God in Christus. De een profeterend, de ander dromen dromend, maar ieder gedreven door en vervuld met de Geest van Pinksteren. O ja, er is ook een andere kant aan de komst van die Geest. De laatste dagen gaan dan in, dagen die al feller getekend worden door het naderend gericht. Bloed, vuur en rookdamp zijn de signalen van Christus’ komst. De geweld- en oorlogsdampen verduisteren de lichtdragers aan de hemel. De wereld wordt, lezen we in Openbaring 6, een brandend huis. Is daar nog ontsnapping mogelijk? Ja! Want ieder die een appel doet op de Naam van de HEERE, wórdt behouden!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam – oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam – schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam – betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam – bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam – behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam – je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam – loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...