Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

Bijbeltekst

Statenvertaling

Spreuken 18

6. De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen. 7. De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel. 8. De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks. 9. Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger. 10. De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

Uitleg

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we terecht kunnen. Gods naam biedt die plek, een plek waar je veilig bent. Door welke ‘vijand’ je ook wordt aangevallen, hoe fel de verleiding van satan ook kan zijn, bij God is een veilig heenkomen. Je bent veilig in die ‘sterke toren’. De Heere beschermt zijn kinderen en staat voor hen in. Hoe kan dat? Dat kan omdat er Eén geweest is Die geen veiligheid en bescherming heeft gevonden in het ‘dodelijkst tijdsgewricht’, toen hij hing aan het kruis. Hij werd zelfs door Zijn Vader in dat uur verlaten. Hij riep het uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Het is om Hem alleen dat Gods volk nooit meer door God verlaten zal worden. Mag jij zo schuilen in Zijn ‘veilig toren’? Dat wil God om Christus wil zijn, ook voor jou! De maker van psalm 46 juichte het uit: “God is een toevlucht voor de Zijnen; hun kracht als ze in droefheid kwijnen. Ze werden steeds Zijn hulp gewaar; in benauwdheid en gevaar. Luther zong het ook: ‘Een vaste burcht is onze God; een toevlucht voor de Zijnen’. Is God dat ook al voor jou? Een Schuilplaats voor nu en altijd?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...