Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 45

15. Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland. 16. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen; te zamen zullen zij met schande heengaan, die de afgoden maken. 17. Maar Israel wordt verlost door den HEERE, met een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. 18. Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer. 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt. 20. Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god aanbidden, die niet verlossen kan. 21. Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik. 22. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. 23. Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 24. Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem ontstoken zijn. 25. Maar in den HEERE zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israel.

Uitleg

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen om samen te komen, met elkaar te overleggen en uit te spreken wie nou werkelijk een rechtvaardige en verlossende God is. Eén van hun afgoden, die ze meezeulden, aanbaden, maar die niets deden? Of Israëls God, de HEERE? De HEERE geeft Zelf het antwoord al, wetend dat ze tot geen andere conclusie kunnen komen: ‘Ben Ik het niet? Buiten Mij is er geen rechtvaardige God, een Heiland, een Verlosser.’ Maar waarom zou je het dan nog bij iemand anders zoeken? ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden van de aarde.’ Geweldige boodschap! God wil Israël verlossen, maar Hij wil ook de heidenen, verspreid over heel de aarde, behouden. Hij bekrachtigt dit zelfs met een eed. En Hij ziet ze ook al tot Zich komen, hun knieën voor Hem buigend en met hun tong Hem trouw zwerend. Helaas, er Zijn er ook die zich tegen Hem keren. Ze zetten zichzelf buiten het heil. ‘Wend u tot Mij...’ Is dit ook niet de uitnodiging van Christus, Die eens zei: ‘Komt allen tot Mij, vermoeiden en belasten?’ Kwam jij al bij Hem?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...