">

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

Bijbeltekst

Statenvertaling

Leviticus 24

10. En er ging de zoon ener Israelietische vrouw uit, die, in het midden der kinderen Israels, de zoon van een Egyptische man was; en de zoon van deze Israelietische en een Israelietisch man twistten in het leger. 11. Toen lasterde de zoon der Israelietische vrouw uitdrukkelijk den NAAM, en vloekte; daarom brachten zij hem tot Mozes; de naam nu zijner moeder was Selomith, de dochter van Dibri, van den stam Dan. 12. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem, naar den mond des HEEREN, verklaring geschieden zou. 13. En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 14. Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen, die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. 15. En tot de kinderen Israels zult gij spreken, zeggende: Een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. 16. En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Uitleg

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een lichaamsdeel berooft, verspeelt het recht op leven of datzelfde lichaamsdeel. Opmerkelijk dat de aanleiding een geval van godslastering is. Een godslasteraar moet ook gedood. Ja, want een aanval op Gods naam is een aanslag op Zijn wezen. Trouwens ook op de basis van Israëls volksbestaan. Alles wat Israël is, is het door de naam van God. Die rechtsregel van oog om oog en tand om tand heeft een dubbele functie. In de eerste plaats geeft die de grote waarde aan, die het leven en elk lichaamsdeel voor de Heere heeft. In de tweede plaats houdt die regel de vergelding binnen de perken. Een mens is immers zomaar geneigd voor één oog er twee te nemen. De Heere Jezus is op beschuldiging van godslastering ter dood veroordeeld. Hij stierf in onze plaats. Zouden wij het uit dankbaarheid dan niet omdraaien? Wie zelf het leven heeft, zal ook dat van een ander willen beschermen en zorg kennen om elk lichaamsdeel van zijn naaste.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...