Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Leviticus 5

1. Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. 2. Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte; al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig. 3. Of als hij zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens, naar al zijn onreinigheid, waarmede hij onrein wordt; en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij schuldig. 4. Of als een mens zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen, of om goed te doen; naar al wat de mens in den eed onbedacht uitspreekt, en het is voor hem verborgen geweest, en hij zal het gewaar worden, zo is hij aan een van die schuldig. 5. Het zal dan geschieden, als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij gezondigd heeft; 6. En tot zijn schuldoffer den HEERE voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, brengen zal een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit, voor de zonde; zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen.

Uitleg

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang met anderen in de maatschappij. Men kan in aanraking komen met een kadaver of een mens die naar de wet onrein is en daardoor zelf onrein worden. Men kan in de hitte van een conflict onbedacht een eed uitspreken, die men later niet kan verantwoorden. En bij de situatie die in vers 1 geschetst wordt, moeten we denken aan een officiële oproep om getuige te zijn van een diefstal of iets dergelijks. Daarbij wordt dan een vloek uitgesproken over degene die de misdadiger willens en wetens niet aangeeft. Hierachter schuilt de gedachte dat iemand die getuige is van een zonde en zelf geen actie onderneemt, mede schuldig is. Op die manier kunnen wij vandaag ook gemakkelijk bij zonde betrokken raken. Jij kunt maar zo op straat getuige zijn van diefstal of misbruik van Gods naam. De zonden van de mensen om ons heen gaan ook ons aan. Wij moeten niet alleen over de zonden van anderen praten, maar er ook tegen strijden door die steeds te delen met Christus. Wanneer jouw klasgenoot of collega zondigt, gaat dat ook jou aan.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...