Lam van God

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 1

19. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? 20. En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. 21. En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 22. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven? 23. Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 24. En de afgezondenen waren uit de Farizeen; 25. En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet? 26. Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; 27. Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. 28. Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Uitleg

Wie bent u? Met die vraag is een afvaardiging uit Jeruzalem op pad gestuurd naar Johannes de Doper. Er is een aanleiding voor die vraag. Een paar verzen eerder in Johannes 1 (vers 7) lezen we dat Johannes de taak heeft om van Jezus te getuigen. Nu horen we hoe daarop gereageerd wordt. De vraag naar wie Johannes is, is eigenlijk een vraag naar zijn bevoegdheid. Waar haalt Johannes zijn gezag vandaan? Johannes laat daarover geen onduidelijkheid bestaan. Het is het gezag van een Ander, het gaat niet om hem. Hij zet daar drie dikke strepen onder. Hij is niet de Christus. Nee, nee, nee. Het gaat Johannes om Gods boodschap en niet om zijn eigen persoon. Daarom zegt hij: ‘Ik ben de stem’. Het gaat om de inhoud. Hij is de stem waarnaar geluisterd moet worden. Hij maakt zich klein en gaat de Christus niet in de weg staan door de aandacht op zichzelf te vestigen, maar hij vestigt de aandacht op Jezus. Johannes roept anderen op datzelfde te doen. Als mensen hun aandacht op ons richten, leren ze de Christus niet kennen. Terwijl Hij midden onder ons staat. Op wie vestig jij vandaag de aandacht? Waarop wordt jouw aandacht gevestigd?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Offerdienst

In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die offerdienst had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet goedkoop is....

Christus als offer

Een bekende economische wetmatigheid luidt: ‘Hoe schaarser, hoe duurder.’ Wat veel voorkomt en gemakkelijk te krijgen is, kost bijna niets. Maar voor wat zeldzaam is, moet een groot...

Lam van God

Wie bent u? Met die vraag is een afvaardiging uit Jeruzalem op pad gestuurd naar Johannes de Doper. Er is een aanleiding voor die vraag. Een paar verzen eerder in Johannes 1 (vers 7) lezen we...

Gekocht met kostbaar bloed

Wie bent u? Met die vraag is een afvaardiging uit Jeruzalem op pad gestuurd naar Johannes de Doper. Er is een aanleiding voor die vraag. Een paar verzen eerder in Johannes 1 (vers 7) lezen we...

De zonde bedekt

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met jou? Je kijkt zo somber; is er wat met je gezondheid, zorg in je omgeving of gezin / vriendenkring; ben je gestrest? Wij weten tenslotte...

Lt je met God verzoenen!

Als er gesproken wordt over verzoening is er sprake van twee partijen die op voet van oorlog met elkaar leefden. Nee, dat lag niet aan de Heere. Wij zijn het die in opstand kwamen tegen Zijn...

Voor vijanden

In vers 5 zingt Paulus een loflied op de liefde van God. Die liefde is niet alleen een gevoel, maar is ook een daad. Gods liefde vertaalt zich in de heilsfeiten (de bijzondere daden die de Heere...