Wat staat er in Handelingen 4:12 en wat betekent dat?

 

">

Maandag: De grote Losser

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 3

1. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga? 2. Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen. 3. Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geeindigd zal hebben te eten en te drinken. 4. En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult. 5. En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. 6. Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden had. 7. Als nu Boaz gegeten en gedronken had, en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een koren hoop. Daarna kwam zij stilletjes in, en sloeg zijn voetdeksel op, en legde zich. 8. En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte, en om zich greep; en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. 9. En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. 10. En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. 11. En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt. 12. Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben; maar er is nog een losser, nader dan ik. 13. Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe. 14. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe; en zij stond op, eer dat de een den ander kennen kon; want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op den dorsvloer gekomen is. 15. Voorts zeide hij: Lang den sluier, die op u is, en houd dien; en zij hield hem; en hij mat zes maten gerst, en legde ze op haar; daarna ging hij in de stad. 16. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had. 17. Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; want hij zeide tot mij: Kom niet ledig tot uw schoonmoeder. 18. Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe.

Uitleg

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze hoeven dan niet langer als slaven te leven in armoede, maar zullen vrij zijn.

De Heere heeft in Zijn Woord voorgeschreven dat een familielid deze taak op zich moet nemen. Ruth gaat vragen of Boaz de losser wil zijn. Ze legt zichzelf aan de voeten van de slapende Boaz neer. Op het moment dat Boaz wakker wordt, vraagt ze hem of hij deze belangrijke taak op zich wil nemen. Dat wil hij zeker. Hij zweert het zelfs!

Weer moeten we denken aan de Heere Jezus. Hij is de grote Losser, want Hij is de grote Verlosser. Wij zijn door eigen schuld slaven van de zonde geworden en nu is het nodig dat wij daarvan vrijgemaakt worden. Dat kan er maar Eén doen, en dat is de Heere Jezus Christus. Kom dan ook aan Zijn voeten, zoals Ruth aan de voeten van Boaz! Dan maken je je heel klein, want je hebt het niet verdiend dat Hij het voor jou opnemen zou. Maar Hij doet het! Want daarom kwam Hij in deze wereld.

Wat een bijzonder Bijbelboekje is het boekje Ruth. Een boekje dat dus ook over de Heere Jezus gaat! Zeg, ken jij de Heere Jezus al als jouw Verlosser?

Wat staat er in Handelingen 4:12 en wat betekent dat?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...