Maandag: De Trooster

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 15

18. Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 20. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 21. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. 22. Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 23. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. 24. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. 25. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. 26. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 27. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Uitleg

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk 13 de gebeurtenissen en gesprekken tijdens de paasmaaltijd. Jezus spreekt ook met Zijn discipelen over de komst van de Heilige Geest. Hij zal tot hen worden gezonden. Jezus noemt de Geest de ‘Trooster’.

Met Pinksteren is de Heilige Geest in ruime mate uitgestort. De Trooster is gekomen. Gods kinderen hebben ook troost nodig. Jij misschien ook wel. Troost heb je nodig als je verdriet hebt over je zonde. Troost heb je nodig als je je niet meer thuisvoelt in de wereld. Troost heb je nodig als je God mist. Troost betekent niet alleen opbeuren in verdriet. Het gaat om meer dan dat. Troost betekent ook houvast, gebed, leren, onderwijzen, vriendelijk toespreken, steunen. Dat hebben Gods kinderen altijd nodig. ‘Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.’ De Heilige Geest troost, omdat Hij in het hart van Jezus getuigt. Hij spreekt geen dingen uit Zichzelf, maar Hij doet arme zondaren zien op de Zaligmaker, in Wiens wonden troost te vinden is voor troostelozen. Dan is de Heilige Geest een evangelist, want Hij brengt een blijde boodschap!

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...