Maandag: Een gesloten boek?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 1

1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 2. Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. 3. Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. 4. Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 5. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 6. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7. Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Uitleg

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de Openbaring gesloten houdt, gaat in de fout, handelt niet overeenkomstig het diepe verlangen van de verhoogde Heiland Zelf, Die het boek aan Johannes op Patmos toevertrouwde. Zijn engel is gezonden om Zijn Kerk van de laatste dingen op de hoogte te brengen. Wat te gebeuren staat, móét Zijn gemeente weten. Zijn dienstknechten schakelt Hij daarvoor in.

Welke discipel(in) van de Heere Jezus zou de Meester durven tegenspreken? Wie matigt zich betweterig aan dat het beter is niet te gehoorzamen dan met gevouwen handen op de Bijbel in afhankelijkheid te lezen? Jezus spreekt de lezer en de hoorders zalig. Je ziet het, dunkt me, voor je in de tijd ver vóór de boekdrukkunst. In de gemeente is één enkel geschreven exemplaar. De voorlezer, de dienstknecht leest. De gemeente hoort. ‘Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden dezer profetie en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.’

De inhoud van de Openbaring is voor jou hopelijk genoeg om je aan de voeten van Jezus te zetten en je biddend ook op het onderzoek van dit boek toe te leggen.

Oproep: Dank de Heere dat de Bijbel voor jou geen gesloten boek is. Bid Hem om hulp bij het onderzoeken van dit Boek der boeken.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: Ná de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...