Maandag: En nu de praktijk

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 133

1. Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen. 2. Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aaron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. 3. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Uitleg

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf bedoelen, ten koste van de ander…

De tweede stap is: op hetzelfde plekje smeken om verzoening van die erge zonde van liefdeloosheid. Want zonder vergeving ben je niet in staat je naaste lief te hebben.

De derde stap is: in dezelfde ootmoed smeken om de wonderlijke gave van de Goddelijke liefde. Om zo door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest op de liefhebbende Zaligmaker te gaan lijken.

De vierde stap is: deze dag steeds de gouden regel van Mattheus 7 vers 12 toepassen, waar Jezus zegt: ‘Alle dingen dan die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo.’

Verder: Als je de hele dag al je naasten (ook de meest onaangename…) hebt liefgehad, als jezelf… (en ik heb dit nog nooit gehaald!), wees er dan goed van doordrongen dat je niet meer hebt gedaan dan waartoe God je al verplichtte.

Ten slotte: wees dankbaar dat de Heere jou dagelijks Zijn Liefdegeschenk laat verkondigen: Jezus, Zijn verzoenend sterven. Om daar het rustpunt voor je rusteloze hart te vinden. Moge Zijn liefde ons tekort bedekken!


‘God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God’ (1 Johannes 4:16).

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Oog voor anderen

Moet je je vrienden liefhebben? Deze vraag is tamelijk overbodig. Je hebt ze vanzelf lief. Zó natuurlijk moet het ook zijn met je naaste in het algemeen en zelfs met je vijanden in het...

Woensdag: De minste zijn

Het valt niet altijd mee om de minste te zijn, zo verzucht je misschien wel eens. Maar Jezus gaf ons het voorbeeld om het toch te zijn. Het is ook niet zo moeilijk als je denkt. Weet je wanneer...

Donderdag: Wie is mijn naaste?

Weten en doen zijn niet altijd hetzelfde. Soms doe je wat je weet dat je moet doen, maar lang niet altijd. Het komt bij mij nog wel eens voor dat ik weet wat goed is, maar dat ik het toch niet...

Vrijdag: Twee keer niets

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

...

Zaterdag: Twee penningen

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan...

Zondag: Hart voor anderen

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag...

Maandag: En nu de praktijk

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf...