Maandag: God vergeeft toch wel?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 6

1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? 2. Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 3. Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6. Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9. Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Uitleg

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele week wat God verboden heeft en ’s zondags horen jullie weer dat er vergeving is.’ Als het zo lag was zondigen iets waar je je niet al te druk over hoeft te maken. Er is toch wel genade… nu zouden we kunnen vragen: geeft Paulus daar zelf dan geen aanleiding toe? Zei hij niet in 5: 20: ‘Waar de zonde meer is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geworden’? Maar Paulus werpt de conclusie van ‘zondigen met een beroep op de genade’ ver van zich. Het oude zondebestaan van de christen heeft de laatste adem uitgeblazen toen Christus stierf op Golgotha. Toen is aan de zonde haar recht ontnomen. Dus mag nu aan de zonde geen enkele doorgang meer worden verleend. Allen die in Christus geloven zijn vergroeid met Hem. De Heilige Geest doet jou en mij dat verstaan. Hij doet ook zeggen: ‘Gij hebt voor mij U in de dood gegeven; hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U, Die voor mij wilde lijden, mijn hart niet wijden?’

Kun je als christen zeggen: “God vergeeft toch wel, dus het maakt niet uit als ik in zonde blijf leven”? Wat zegt dit Bijbelgedeelte daarover?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...